Uncategorized

Ulunyoka nama nge ‘kiss’ nje…uba ngowakho wedwa

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Ulunyoka nama nge ‘kiss’ nje…uba ngowakho wedwa Nickson Nyoni owaziwa engu Dokotela Mahara

uMthunywa

Nobuhle Mgwaqo
KULENYANGA yeSimatelele eBinga engabhodwayo esizakhele udumo ngokulungisela abantu abafisa ukubiya imizi yabo ulunyoka olutshiyeneyo ngokusebenzisa i-kiss kuphela.

Inyanga le, igama layo linguNickson Nyoni owaziwa esigabeni njalo othanda ukwaziwa ngokuthi nguDokotela Mahara, ohlala eB 10, Jenta eSimatelele uveze ukuthi ukungathembeki emtshadweni yisenzo esihlupha abantu abanengi emitshadweni yabo yikho encedisa abantu ukuthi bahlale bethembekile ngolunyoka.

Ulunyoka kubikwa ngumuthi owenza ukuthi owesifazana loba owesilisa angazama ukuya emacansini lomuntu ongasi mkakhe kwenzakale okuthile kuye aze azolungiswa ngulowo oyabe ephanjanisiwe.

Uthe yena ulungisa imihlobo emithathu yolunyoka, olwedwala, olwamagenga kunye lolwenhlanzi.

Ekhuluma loMthunywa esemzini wakhe uMnu Nyoni uthe phakathi kokunye akwazi kahle ukukulungisa, ulunyoka kaluphumputhi ngitsho wenza khona kanye okumele kwenziwe ukuze umuntu abe ngowakho wedwa.

“Ngilungisa imihlobo emithathu yolunyoka.

Olokuqala ngolwamagenga.

Kulolu lowo obuye wazoludinga siyamfaka inhlanga ezimbili emhlane.

“Ohlangana lalowo ofakwe ulunyoka lolu ulimala ngokudliwa ngamagenga esithweni sakhe sangasese.

Lowomuntu uyadliwa kube nzima aze ayoxolisa ahlawuliswe.

Nxa engabhadalanga lokho okufunekayo amagenga ayaqhubeka emudla,” kuchasisa uDokotela uMahara.

Uqhubekele phambili esithi umhlobo wesibili wolunyoka alulungisayo ngolwenhlanzi.

“Lolu olwenhlanzi lwenza kanye njengenhlanzi ethi ingakhitshwa emanzini iyafa.

Kungakho lowo oyabe efohle emzini womnikazi ulunyoka lolu lumenza afune ukuhlala esemanzini kukanti angawaswela akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi afe kuphela,” nguDokotela Mahara lowo.

Uthe olwesithathu yilolu olujwayelekileyo olwedwala olwenza ukuthi owesilisa otshontshayo angazama ukuhlangana lonkosikazi womuntu bavinjwe lidwala.

“Lo umhlobo wolunyoka wenza ukuthi umuntu angahlangana lomuntu ongasimkakhe kuvaleke ngci kube lidwala ngasese behluleke ukuhlangana.

Bayadinga baze bakhalale sokuvaleke ngci. Kuyabe sekulidwala,” kutsho uDokotela Mahara.

Uthe owesilisa angafika kuye ezodinga ulunyoka umnika umuthi wokuhlafuna okuyabe kudinga nje ukuthi afike aqabule umkakhe kube sokulumathile.

“Umuthi lo kawudingi okunengi ngilakho ukumupha impande zokuhlafuna athi efika ngekhaya akuphe nje i-kiss ziyabe sezilumathile.

Ulakho futhi ukuthi ufake esitshebeni adle kuyahle kuqale ukusebenza khonapho,” kuchasisa uDokotela Mahara.

Ebuzwa ukuthi nxa umuntu esebanjwe yilunyoka lolo ulungiswa njani, uthe lowo obuya ukuzoludinga uhle amnike konke.

“Obuya kimi ezodinga ulunyoka ngihle ngimlungisele nje konke.

Ngiyamnika lomuthi wokuthi nxa sokube lokungathembeki ngekhaya alungise njani lowo oselimele.

Kuyenzakala ukuthi lowomuntu abe esekhohliwe engamlaya khona uyaphenduka sikulungise ngokucwayiza kwelihlo,” kutsho uDokotela Mahara.

Ulunyoka lolu luthengiswa ngentengo ezehlukeneyo. Olwamagenga lolwenhlanzi lubiza iUS$200 kukanti olokuvala lona luyi US$300.

Share This:

Sponsored Links