Ulimi lomumo: Ulwazi ngesiko lokuthathana (1)

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Ulimi lomumo: Ulwazi ngesiko lokuthathana (1)

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
SIYAQHUBEKA njalo bafundi ngezifundo zethu ezikhokhelela ekusebenziseni ulimi olufaneleyo ngomumo othile.

Siyagcizelela njalo ukuba ubuntu bomuntu buvela kulwazi ngamasiko akhe. Ongazi ngamasiko akhe kumbe owalahlayo ulahla ukuphila kwakhe ngoba amasiko eyinsika yesizwe. Ukwazi ngesiko leli lalamhla kuzadala ulimi oluqondileyo, ukuziphatha kuhle kanye lokuzwisisa kithi bafundi kumumo wokuthathana empilweni zethu.

Isiko lokuthathana ngelinye lamasiko eliqakathekileyo emaNdebeleni ngoba kulapho okudaleka khona obaba labomama, imizi kanye lamakhaya ezizukulwane ezilandelayo. Khona ukuthathana kuyimvelo. Ayisilo isiko elingaqhutshwa ensitha kanti njalo liqhutshwa kulandelwa ubufakazi obuqotho hatshi amandlwane aphetha ngezinyembezi kulabo abakhetha ukuqhuba okwamakhanda abo. Isiko lingaqhutshwa ngemikhuba etshiyeneyo kusiya ngendawo ngendawo kodwa isiqu silokhu sisinye kwelikaMthwakazi.

Isisusa sesiko lokuthathana.

Isiko leli lisungula lapho ijaha likhombisa intombi. Laba ababili bayakhombana okuyikuthi intombi ekhonjiswayo iyalivuma ijaha nxa ilithanda. Nxa intombi ingalifuni ijaha iyalilandulela lizame phambili lize liye likhonjwe. Akukho ukubamba ngamandla kuloludaba. Endulo bekusenzakala ukuba amanye amajaha endiselwe. Lokhu bekulandelwa nxa ijaha lidabuka endlini esuthayo. Abazali bebephendlela umntanabo indawo azahlala kuhle khona, adle asuthe.

Insumbelume – ke ibisendiselwa layo ngoba sekudlule isikhathi sayo sokuthatha ilokhu isaliwa, okwenza ithathelwe yibo bonke ontanga bayo.

Intombi layo iyazikhethela kumajaha afika ezokhombisa ekhaya. Phela uganga beluqonda ekhaya kanye hatshi ukunqwetha phandle kweguma.

Umlandu entombini/ejaheni.

Intombi ibilomlandu omkhulu wokudingisisa ngejaha efuna ukulikhomba ukuze ilazi kuhle imbali yalo kanye lemvelaphi yalo, singalibali isimilo salo. Ngokufanayo ijaha lalo kufanele lalo liziphe umlandu wokuchwayisisa ngentombi yalo funa izithezele olulenkume. Ukuchitheka komuzi bekulihlazo izolo kusenqatshelwa ukuba intombi zizobangisana amaseko labasekhaya yikho bekusemqoka ukwendela emuntwini omazi umqonda ngokuzipha ithuba elide lifundana hatshi ukujaha.

Kulezi insuku intsha isisuka ithatheke ngokukhomba umuntu langalinye. Intsha isuka ikhethe abangane ebulenjini “Internet’’ kuphethe kudaleka ingxabangxoza kulabo ababalomnyama wokuhlangana lezigilamkhuba ezingathembekanga. Indaba yokuthathana ifuna intombi lejaha asebezimisele hatshi abathi lathi siyabalandela abanye.Udaba lokuthathana alufuni laba abathatha ngewala labangena indaba zothando ngenhliziyo kuphela.

Ludinga ukuzinikela lokulandela imikhuba lemikhutshana eyadabuka labokhokho bethu belandela amasiko.

Share This:

Sponsored Links