Ulimi lomumo: Ukuziphatha phambi kwezethekeli

24 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ulimi lomumo: Ukuziphatha phambi kwezethekeli

uMthunywa

Sikumbuzo Dabengwa

Kambe intsha iyazi ukuba kuyazila ukuhambahamba endlini lapho abadala abahlezi khona bedemba izindaba zabo zobudala. Sithi kuyazila nje ngoba kuyikusweleka komthetho emuntwini omdala lomncinyane othi ebona abadala bethe gwaqa, yena abe elacuka esiyale lale. Ake sikhangele izehlakalo ezitshiyeneyo lapho abantwana abasuka bangabi lembeko khona nxa kuthe kwafika izethekeli.

1) Kusecaweni. Kufike izethekeli ezivela kude kanye laseduzane. Yizo ingongonono zebandla lezi ezilokwenza lokwakhiwa kwecawe lenu leli elisacathula. Ngokungajayeli kwabokhekhe nampo ababili bebhuza lapha endlini yokudlela okulezethekeli khona. Bathi bangabona imiganu yokudla okuseleyo bayiphundle yonke bedinga okuseleyo ukuze bakhothakhothe. Asikhulumi ngenamunede likabhokisi. Balithi hlasi, balinyikinye ukuze bezwe ukuba kusaselolutho phakathi yini?

Imibuzo

a) Abantwana laba nxa uhlolisisa ubona bengabantwana abanjani?

b) Kuyini okungenza abantwana laba bayedlalela kude lalapho okulezethekeli khona?

c) Abazali balababantwana balomlandu ngokuziphatha kwabantwana laba. Uyavumelana lalesisitsho? Phana izizatho.

d) Ibandla lalo lilomlandu ngokuziphatha kwalababantwana? Uyavumelana lalo umbono na? Nika izizatho ezimbili.

e) Ilihlo lodwa nje lingawudala umahluko kulaba bantwana baphume baphele ebadaleni. Babekwenza njani abazali bethu lokhu na?

2) Endlini yokuphumula kuhlezi isethekeli esiyindoda silindele abadala abasayebizwa. Nangu umnawakho esisondelela lesisethekeli esibuza imibuzo.Ayisimibuzo kuphela kodwa umnawakho usethe qwa eduze lesethekeli lesi. Uphethe uyasiphulula aze abuke lenkombalanga yaso eyibambe kanye lesandla. Asikhulumi ngokungcoliswa kwesethekeli kwazise umnawakho obekhaba unobhutshuzwayo phandle kudlalwa.Ubonakala ngamehlo lamazinyo ukuba ngumuntu nxa ethe wahlekelela.

Imibuzo

a) Abazali balumntwana bangezwa njani nxa bengafica lumntwana ebhilikicana lesihambi, isethekeli?

b) Isethekeli sona nxa kunje ubona angathi sona singezwa njani?

c) Abantwana balakho ukuziphatha butshapha ikakhulu kungafika abemzini. Kudalwa yini njalo kungaqedwa yini?

d) Letha izindlela ezimbili ezingenziwa ukwenqabela ukuziphatha kwabantwana ngalindlela phambi kwabadala kanye lezethekeli jikelele.

e) Isethekeli sona singenza mzamo bani ukuze sixekelane lalumuntu okhanya engasiphambanisa ikhanda?

Siyananzelela-ke bafundi ukuba basasekhona abanye bethu abangelawo umthetho. Inengi lilabanawalo kanye labo uqobo abalokhu bedinga ukusizwa lapha lalaphaya. Sibi sabadala imbala, bakhona abalokhu bedinga ukuqondiswa kulokhu lalokhuya. Asihlanganeni kwelizayo bafundi.

Share This:

Sponsored Links