Ulimi lomumo: Ukusetshenziswa kwefoni ngendlela engayangisiyo

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Ulimi lomumo: Ukusetshenziswa kwefoni ngendlela engayangisiyo Umfanekiso lo uthethwe kuGetty Images

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Ngithemba libe lekhefu elihle njalo livule kuhle izikolo. Siyaqhubeka ngezifundo zenkulumo ngomumo ezisakhayo njalo ezisenza sibe ngabantu emphakathini.

Siyaqhubeka ngesifundo sangeviki ephelileyo esokusetshenziswa kukamakhalekhukhwini ngendlela engayisiyo.

Kambe like lacabangisisa yini ngalokhu? Kukhona yini elikunanzeleleyo ngalokhu? Sixoxe kakhulu ngeviki ephelileyo ngesenzo esibi sabantu esokuthi bathi befika lapho okwenzeke khona ingozi bafike bathathe imifanekiso baqale ukuyithumela lapha lalapha okuyisenzo esibi ngoba lezihlobo zicina zithole umbiko wengozi ngendlela engayisiyo.

Zinengi izehlakalo ezimbi esizibona zibhoda kubomakhalekhukhwini. Abantu abaselaye unembeza. Abasakhethi ukuthi kuyini abakuthumelayo, abaselakho okuzilayo.

Ubunqunu bomuntu bebusesabeka buyangisa njalo buzila kodwa khathesi sokuyinhlalayenza ukubona izithombe zabanqunu zibhodiswa nje kubomakhalekhukhwini kungabi ndaba zalutho. Ake sixoxe ngezehlakalo ezilandelayo:

(1) Unyoko loyihlo babe lokungazwisisani okuthile ngekhaya bacina sebesilwa. Uyihlo ulaka luthe seluphezulu waphakamisa isandla watshaya unyoko ngempama etshisayo.

Ujaha wakomakhelwane uthe ebona lokhu wathatha umakhalekhukhwini wakhe wabathatha umfanekiso. Nxa livuka ekuseni ngakini libona indaba yabazali benu isibhoda kubomakhalekhwini bonke.

(a) Isenzo sikajaha lo samukelekile yini emphakathini?

(b) Isenzo lesi kambe singaba lomthelela bani ezimpilweni zabazali bakho?

(c) Wena uzakuzwa njani ngokubona abazali bakho bebhoda kubomakhalekhukhwini?

(d) Ubudlelwano benu labomakhelwane buzabanjani ngemva kwesiga lesi?

(2) Umnewenu udlale labangane abangayisibo bacina sebenatha utshwala begqoke izembatho zesikolo. Omunye wabangane uthatha umfanekiso walaba abadakiweyo. Kusisa ekuseni umnewenu uvuka esegwalibeni lakuqala lephephandaba

(a) Kambe isenzo sokukhutshwa kukamnewenu kuphephandaba ubona angathi sizamphatha njani umnewenu?

(b) Abazali bakho bona bazakuzwa njani? Kambe bazakhangeleka njani emphakathini?

(c) Kambe abaphathi besikolo somnewenu sizabaphatha njani isiga sokuphuma kwabo emphakathini.

Siyakunanzelela ke bafundi ukuthi abanye bethu omakhalekhukhwini sibasebenzisa ngendlela engasiyo. Asinanzeleleni ukuthi ubuntu bethu sebulahlekile ngezenzo zethu lezi.

Asizihloleni singakaze sibulale isizwe. Izenzo zethu ezimbi esizenza ngabomakhalekhukhwini azamukeleki ngitsho. Asihlangane ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links