Ulimi lomumo: Udaba lokuziphatha nxa kulabemzini

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Ulimi lomumo: Udaba lokuziphatha nxa kulabemzini

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Siyahlangana njalo bafundi kuzifundo zethu eziphathelene lokubumba ubuntu bethu. Kuviki ephelileyo sithinte kabanzi izindlela zokuphatha isihambi. Sivezile ukwemukelwa kwazo kanye lokuzinakekela zize zisuke kuzimuli zethu.

Kule iviki sifuna ukuhluza sibone izenzo ezimbi ezingenziwa kuzo izihambi lokuba okuqondileyo yikuphi sikhangele izenzo eziphawuliweyo. Asikhangeleni umumo okuzehlakalo ezilandelayo siphendule imibuzo ehamba lalezo zehlakalo.

a) Nangu unyoko omdala efika ehamba lomntanakhe obulili bunye lawe. Bathwele bayasisitheka, izimpahla zabo zokugqoka kanye lezinye ezikhanyayo ukuba zithengiwe esitolo zizimpahla ezigoqela okudliwayo lokunye.

Njengomntwana olembeko kuyini okumele ukwenze? Khetha isenzo esisodwa esilobuntu kulezi.

i. Ekukhulekeni kwabo sebevunyelwe ngabadala kufanele ngibahlangabeze, ngibethule izimpahla ngihambe lazo endlini lapho ngizazingenisa endlini yokulala, lezi ezemkulwini ngizehlukanise ngendawo ngendawo.

ii.Ngihlangabeza umkhula wami ngingazihluphi ngezimpahla abazithweleyo kodwa ngithande ukuba singene kungxoxo zethu sobabili singanaki lutho.

iii.Ngiyabahlangabeza emva kokuba abadala sebebavumele ukuba bangene ekhaya, ngobuso obulenjabulo lokubingelela ngiyabethula imithwalo ngibaqondise endlini lapho abazahlala babingelelwe khona anduba bethulele abadala izimpahla ababaphathele zona.

iv.Ngiyazihlalela , calaceleni, ngiqhubeke ngalokhu engikwenzayo

b) Kufike abantu bemzini lapha ekhaya. Lilezindlu zokulala ezibalisa ezamantombazana labafana. Izethekeli lezi ngumalumakho lomkakhe, ongumalumekazi wakho. Umama usekubeke kwacaca ukuba bazalala kwelenu ixhiba.

Asikhangeleni okulandelayo

I. Umbiko ovela kunyoko ukuphathe kubi, usuzondile, umlomo usuluphondo lukabhejane. Kuyacaca kuye wonke umuntu ukuba awuyithandi le indaba yokutshiya ixhiba lenu elilethala, uyelala phansi endlini yokuhlala.

II. Umbiko ovela kunyoko uwemukela ngenjabulo utsho lokuba kungalunga yini nxa lingasiza ngokuthanyelisisa ukuze omalume baphatheke kuhle.

III. Umbiko kamama uwela emuntwini ongelathando ngoba uthi ekhuluma umama ulabhule izandla uthethe ngokusola usithi “ Kanti bavele bezahamba nini, thina asisalali kuhle”

Kuzehlakalo ezingaphezulu, ncoma kumbe usole okusolekayo uletha lezizatho eziqinileyo.

Silethemba siyananzelela amaphutha esiwenzayo bafundi ekuphatheni izethekeli zethu. Kuqakathekile ukuba silandele imikhuba elobuntu lokuhlonipha. Abantwana bebengelalo ilungelo lokuthatha izinqumo okufanele zithathwe ngabadala. Kubi njalo ukuphikisa lokho osekuphawulwe ngomuntu omdala.

Kubi njalo ukuphendula umisane lomzali phambi kwabantu bemzini. Ngithemba ziyaliphathisa izifundo zethu. Asihlanganeni kwelizayo.

Share This:

Sponsored Links