Ulimi lomumo…Izinkulumo ngenkolo zabanye

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Ulimi lomumo…Izinkulumo ngenkolo zabanye

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
Salibonani bafundi. Ngithemba liphilile kanti futhi izifundo zethu zenkulumo ngomumo liyazilandela futhi ziyalisiza. Ngeviki ephelileyo sikhangele ukuthi abantu bangaphila ndawonye kodwa belandela izinkolo ezahlukeneyo.

Kuvelile-ke kuzehlakalo ebeziphiwe ukuthi bakhona abantu ababona angani ezabo izinkolo zingcono kanti babuye bazeyise lenkolo zabanye abantu. Lokhu kuyinto embi kakhulu engakhangelelwanga esintwini. Sizakhangela izehlakalo zeviki ephelileyo, sihluze kabanzi ukuthi kuyini okuvelayo.

1. Isehlakalo sakuqala sikuvezile ukuthi bakhona abantu abakholelwa emithini. Bakholwa ukuthi nxa kuvelwa emangcwabeni umuntu kufanele ageze ngezihlahla ezithile ukuxotsha umnyama. Bakhona njalo abakholwa ukuthi amanzi enkonzo athandazelweyo ayakhupha umnyama. Sihlangana lomunye umama esola uMaNcube ngokugeza ngamanzi alemithi. Umngane kaMaNcube uveze ukuthi ungumuntu oweyisa izinkolo zabanye abantu. Lokhu kungaqubula imizwa yolaka kuMaNcube ngoba phela wonke umuntu ulenjongo ngokulandela ukholo oluthile njalo akalelwa.

Umngane kaMaNcube lo ubengakhangelelwanga ukuthi achothoze inkolo kaMaNcube. Bekungangcono ageze ngalawo awakhethileyo kodwa ethule. Inkulumo yokuchothoza idala umumo wengxabano.

2.Isehlakalo sesibili siveza umuntu ohamba lomakhelwane befika emfeni. Umakhelwane ufika axhawule umuntu wonke. Lo ahamba laye ukhuluma kubi kakhulu ngesenzo lesi. Akudingeki inkulumo embi ngesenzo lesi ngoba inkolo ziyatshiyana. Kuyavela ukuthi ezinye inkulumo zingacina zilimaza abantu ngokunjalo-ke kuyavela ukuthi kufanele sikhethe amazwi nxa sikhuluma ngenkolo zabanye.

3.Isehlakalo sesithathu siveza ukuthi ezinkonzweni ezinengi kukhonzwa ngezindlela ezitshiyeneyo njalo akula okhonza ngcono kulomunye kodwa kukhonzwa unkulunkulu oyedwa. Amazwi akho aveza ukuthi wena uyeyisa izinkonzo zabantu. Abanye abazalwane bangeke bakuthakazelele lokhu okukhulumayo ngebandla labo. Le asinkulumo yomuntu okhonza ngeqiniso, umzalwane woqotho akeyisi ezinye inkonzo.

Kuyavela-ke bafundi ukuthi ezinye izinkulumo esizikhuluma ngezinkolo zabanye abantu azilunganga, zidala inzondo enkulu okwenza abantu bahlukuluzeke okumangalisayo emoyeni. Asifundeni ukuthi umuntu akayeyiswa ngolutho alwenzayo mhlawumbe ulenjongo ngokwenza lolo lutho. Kuhle-ke ukuthi sihloniphe izinkolo zabanye ukuze labo basihloniphe. Umuntu ngumuntu ngenkolo yakhe!

Asihlanganeni ngeviki ezayo bafundi siqhubeka sikhangela izinkulumo ngomumo ukuze sibe ngabantu emphakathini!

Share This:

Sponsored Links