ULIMI LOMUMO: INTSHA YALAMUHLA

09 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
ULIMI LOMUMO: INTSHA YALAMUHLA

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Siyahlangana njalo bafundi kusifundo sethu lapho esibonisana ngendlela zokuziphatha kwethu emphakathini kanye lasemagumeni ethu. Kule iviki sizaxoxisana ngezindlela intsha yalamuhla eziphatha ngayo emakhaya osekutshiya abazali betshaywa ngamakhanda. Kambe kuyini osekudala ukuba abatsha bangezwani labazali emakhaya abo singakaze sikhangele phandle emphakathini. Akesihlolisiseni okulandelayo.

UKUZA KUKAMABONAKUDE
Umabonakude muhle. Nxa esetshenziswe kuhle udala impilo enhle njalo engcono kulowo omsebenzisayo.

Umabonakude upha ithuba kulabo abafundayo ukuba balandele izinhlelo zokufunda babelolwazi oluphakemeyo okudlula laba abangamsebenzisiyo. Uyaletha izindaba, ezembali abazifundayo, ezesayensi lezemvelo, asibali ezokulima kanye lezomkhathi. Singabalisa singaqedi. Abanye abafundi bayedlula izinhlelo lezi bangene kwezebusuku ezingabalingananga. Yikho lapho okusuka kube lodwetshu ebazalini labatsha. Abantwana abagxila kumabonakude bezibukelela okwabo basuke bachithekelwe yisikhathi sokubala. Inengi livuka lidiniwe lehluleke lokuqhuba izifundo zabo kuhle lababalisi emini, esikolo. Abanye bayehluleka ukuloba imisebenzi ngenxa yalokhu esesibalise ngakho.

Siyakhuthaza ukuba abafundi bazithibe ekulandeleni ukubukela omabonakude baze badlulise isikhathi esibafaneleyo.

UKUZA KUKAMAKHALA EKHUKHWINI
Ukuza kukamakhalekhukhwini kwaletha injabulo kuzulu wonke, nanku abantu sebefinyelelana lula ngezindlela ezinengi. Ezinye zalezinhlelo zikamakhalekhukhwini zilentengo engcono ekusebenziseni. Intsha yona ithola okukhulu ekufundeni ngoba konke kusuka kubekhona kumakhalekhukhwini ophambili. Ulwazi lwezinto zonke luyatholakala kuye. Kuthi ukuxoxisana kubelula ngoba lingaxoxa likhangelene lanxa likhatshana lakhatshana.Pho ububi budaleka njani kubafundi lentsha yonke jikelele?

Ububi budaleka lapha intsha isisebenzisa labomakhalekhukhwini ngezindlela ezingalunganga. Bayaphambanisa bavoxe impilo yabo ngalokhu. Singekubalise sikuqede okubi okugoqela abantu abahloniphisayo, ukungena kunhlelo ezingabalingananga, ubugebenga besebenzisa bona asisabali lobusela. Kunengi singekuqede.

Ake sihloleni izehlakalo ezilandelayo.
1. UJohn uhlezi endlini yokuphumula ubukele umabonakude. Uyise lomngane wakhe bafuna ukubukela umdlalo wenguqu ikanti uJohn yena ufuna ukubukela umdlalo wenqindi. Kuyini okumele kwenzakale njalo kwenziwe ngu:-

a) Uyise kaJohn.

b) John

2. Uthengelwe umakhalekhukhwini, olezinto zonke okwenza uhlale umphethe.Awukho umsebenzi ongawuthunywa uwenze ngoba usuthatheka ngokunengi ngaye osekusenza uwe lasekufundeni kwakho.

Kambe yiwaphi amanyathelo okumele athathwe yilababantu.

a) Abazali abayibo abakuthengela lowo makhalekhukhwini.

b) Wena njengomuntu osafunda kufanele wenzeni ngezindlela zokusebenzisa umakhalekhukhwini lo.

Asihlanganeni kwelizayo sibonisane ngamaphutha esiwenzayo kubangelwa yikuzuza izinto okufanele zisithuthukise kodwa ziphethe sezisicikela phansi.

Nkosikazi Sikhumbuzo Dabengwa.

Share This:

Sponsored Links