ULIMI LOMUMO: INHLONIPHO EKHAYA

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
ULIMI LOMUMO: INHLONIPHO EKHAYA

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Siyahlangana futhi bafundi kule iviki. Silokhu siqhubekela phambili ngezifundo zethu zokwakha ubuntu bethu.

Siyananzelela ukuba ubuntu obuhle buqala ekhaya lomuntu. Nxa ekhaya umntwana engakhuzwa, umila impiko emphakathini, abelamadlabuzane okwenza okudlulisileyo, okudala ukuba uzulu agcone lapho umntwana avela khona.

Umntwana okhuliswa ngokuqondiswa engelakwekelelwa ubumbeka abe lembeko ukuzithiba lokuzikhuza yedwa.

Ubamuhle ngoba umlayo womzali wakhe kawulahli. Siyagcizelela ukuba akaphumi kuwo lanxa eseziphilela yedwa qekele laphaya.

Asikhangeleni izehlakalo ezilandelayo sihluze ukuba kuqondile yini okwenzakalayo.

Lisenkonzweni. Ibandla lithule lithe cwaka. Nangu umfanyana oseleminyaka emithathu ulokhu ehamba hamba.

Uyale, ayele. Uke ahlale ezihlalweni zabadala bebandla. Abakhangela ngezenhlelo zokuthula ebandleni sebebeke phansi ekumkhuzeni ngoba unina umlomo uba luphondo nxa elokhu ekhuzwa umfana.Ngekhaya ngale yingqabutho eliqanda elingakhuzwayo.

Izakhamizi sezikhathele lazo ngoba lumntwana usuka ngakibo ayengena kubomakhelwane santando kungela ndaba lokuba uyona kumbe uziphethe njani.

Okusuka kunanzeleleke yikuba nxa ethe waqondiswa ngomunye umuntu unina usuke angezwisisi. Yikho lokhu okudala lokuba lasezindaweni ezicolekileyo nxa unina ekhona akulalutho olungenziwa ukuqondisa lolusane.

Asiphenduleni imibuzo.
a) Umntwana okhuliswa ngaloluhlobo angaba ngumuntu ebantwini na?
b) Unina womntwana kambe uyamthanda yini umntanakhe kumbe uyamzonda?
c) Ibandla lona lilomlandu bani ekuqondiseni lumumo okhona ebandleni?

Nanku omunye umumo
Kungekhaya, edolobheni. UMoyo uhlezi esihlalweni ubukele umabonakude. Nangu ujaha laye uthe sece ubukele ibhola loyise.

Nangu uNdlovu umakhelwane eqoqoda emnyango. Ngesiphangiphange uyise esemukela owemzini umfana uguqula uhlelo kumabonakude afake olwakhe. Uyise uyakunanzelela lokhu azame ukumxotsha umfana kodwa aqhubeke ngenkani.

Uyaqhubeka ezibukelela cala celeni uyise elokhu exoxa lowemzini. Uyaphinda uyise amuthi klabe ngelengulube umfana asukume ayephandle ngokuzihudula.

Umlomo usuthwaleke okukaNtswebe kanti lesivalo nxa esivala ephuma sizwakala ngokutshayelelwa kokudelela.

Asiphenduleni imibuzo.
a) Zingaki izinto ezoniwa ngulumfana eziveza ukungahloniphi uyise?
b) Nxa uyise emuthi klabe ucabanga ukuthi wayesenzani?
c) Ilihlo lengulube lincedisa njani ekuboniseni umuntu ukuba isenzo asenzayo sibi?
d) Ngombono wakho kukudala ubona uyise wayezasala emxolela na kumbe lumfana wayezazuza uswazi?

Asinanzeleleni bafundi ukuba siziphatha njani. Abadala bathi isigogo sigoqwa sisemanzi. Ngakho kuhle silaywe sisesebancane ukuze imilayo esilaywe ngayo sikhule layo singayitshiyi.
Asihlanganeni kwelizayo bafundi.

Share This:

Sponsored Links