ULIMI LOMUMO

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
ULIMI LOMUMO

uMthunywa

Izenzo kumbe izinkulumo ezilihlazo esintwini

Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kahle ezifundweni zenu njalo ngiyakholwa ukuthi izifundo elizithola kuphepha likazulu ziyalikhulisa kakhulu elimini njalo zilenza libe ngabantu abangcono. Esintwini zikhona izenzo kumbe izinkulumo ezilihlazo njalo eziyangisayo kakhulu.

Ezinye zalezi izenzo kumbe izinkulumo zenza abazali bethu bayangeke kakhulu baswele lokuthi bangene ngaphi ngoba abantu bayabe besithi bona njengabazali behlulekile ukukhulisa umntwana olembeko.

Phela ihlazo lonke elenziwa ngabantwana licina selisiya ebazalini. Kuyabalulaza abazali ukuba labantwana abangahloniphiyo. Ake sikhangele izehlakalo kanye lezinkulumo ezimbi ngaphansi:

(1) Ngakini kufike abantu bemzini. Bathe befika bafica lonke njengemuli lithe gwaqa libukele umabonakude endlini yokuphumulela, nanku phela kumabonakude lapha bekudlala ifilimu emnandi. Ekufikeni kwabo, wena lodadewenu liqhubeke lizixoxela angathi akwenzakalanga lutho, langabanaki abemzini. Kuze kusize unyoko ngokulihwabhela esithi lisukume liphume phandle.

(a) Yikuphi okulihlazo elikwenzileyo lodadewu?
(b) Yikuphi okuqondileyo obekumele likwenze?
(c) Kungani unyoko ehwabha njalo eselixotshela phandle?

(2) Kusesikolo sakho. Kulemidlalo yokugijima njalo kulezikolo ezinengi ezilivakatsheleyo. Umbalisi wesinye isikolo uyakumemeza, kukhanya ukuthi ufuna usondele eduze umsize. Wena umane ukhangele eceleni wenze angathi awuzwa ukuthi uyabizwa njalo uzwakale ungunguna usithi, “ kathume abesikolo sakhe”

(a) Kuyini okwenza umbalisi lo afune ukuthuma wena yena ebuye labantwabakhe.
(b) Similo bani lesi osivezayo?
(c) Inkulumo yakho le itshengisa ukuthi wena ungumuntu onjani?

(3) Lisekhaya lapho ozalwa khona. Wena uvele uzihlalela koBulawayo. Langa thize liya emfuleni lomzawakho. Nxa lifika lapho lithola ihlekana labantu lisikha amanzi. Umzawakho uyababingelela kodwa wena umane ubaqhuzulele amehlo uthi awungeke wanelise ukukhulumisa umhlaba wonke.

(a) Kuyini okumqoka okumele ukwenze emakhaya nxa uhlangana labantu?
(b) Ukubingelela kuyakhetha yini? Omdala lomncane?
(c) Edolobheni kuyini okwenza abantu bangakhulumisani?

(4) Lisemzileni emtholampilo. Lapha emzileni kulo khulu ongaboniyo odonswa ngumzukulu wakhe. Umongikazi uphuma endlini yokwelaphela afike adobhe ukhulu lo ambeke phambi komuntu wonke emzileni. Phakathi kwabantu bonke wena uzwakale utshinga usithi, “ Lokhu yikusidelela mongikazi. Nxa selingenisana ngobungane lithi senzenjani thina sivuke ebusuku sizobamba umzila.”

(a) Kungani Umongikazi edobha umuntu ongaboniyo emfaka phambi komzila?
(b) Inkulumo yakho itshengisa ukuthi wena ungumuntu onjani?
(c) Ucabanga ukuthi abanye bonke abantu osemzileni labo bathuleleni bengatshingi ngesenzo sikamongikazi?

Izenzo kanye lezinkulumo zonke ezingaphezulu zilihlazo njalo zitshengisa ukuthi ezinye izindlela esiziphatha ngazo kumbe esikhuluma ngazo azemukeleki kuhle esintwini. Kuhle sizihlole ukwenza kwethu izikhathi zonke ukuze sigweme izenzo kumbe izinkulumo ezimbi. Asihlanganeni kuviki elizayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds