Ulimi lezimo ezehlukeneyo: Indlela yokucela emzalini

17 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ulimi lezimo ezehlukeneyo: Indlela yokucela emzalini

uMthunywa

NguSiphathokuhle Ngulube

Ukucela kuyinto enhle kakhulu kulokumane uzithathele nje okufunayo kumbe uzenzele okwekhanda lakho. Kwesinye isikhathi kubanzima ukuthi uqalele ngaphi ukucela emzalini wakho.

Abanye abantwana bayehluleka ukuthola lokho abakucelayo ebazalini ngoba besuke behluleka ukusebenzisa amazwi afaneleyo. Nxa ucela ebazalini kufanele wehle njalo ungathathi lokho okucelayo njengelungelo lakho.

Kungenzeka lokho okucelayo ukuswele kusenziwa kakhulu yindlela ocela ngayo. Nxa uzacela ulutho oluthile ngekhaya kuqakathekile ukuba ukhangele ukuthi umumo wangekhaya uyahambelana yini lalokho okucelayo.

Ake sithi ngakini kulomonakalo, litshiywe yisihlobo esithile abazali baphambene amakhanda ngoba phela bedinga imali yokuthi bayebeka isihlobo lesi.

Phakathi komumo onje wena uzwakale ucela imali yokuyabona umhlabeleli othile omthandayo ovela eMzansi. Kambe umumo lo okhona uyavumelana lesicelo sakho yini? Hatshi kawuvumi bafundi.

Okunye njalo okungeza ukuba ungakutholi lokho okucelayo yikucela ulutho ovele ukwazi ukuthi ngakini kalukho njalo kusobala kuwe ukuthi abazali bakho abalwanelisi.

Ake sithi ngakini kunzima, uyihlo umisiwe emsebenzini unyoko akasebenzi. Lidonsa nzima kakhulu okokuthi lokudla liyazincitsha kwezinye izikhathi. Indleko zesikolo lezinye nje ezendlini azikabhadalwa, kubi nje emulini.

Kunzima kunjalo wena uzwakale ucela imali yokuthenga umakhalekhukhwini omutsha ongene emkambo.

Kuthi lanxa abazali bezama ukukubonisa ukuthi abalayo imali uzonde udle inja ubone angathi nje bayakuncindezela. Okunye njalo okungakuncitshisa yisikhathi ocela ngaso.

Abanye benu bayatshelwa ngezindleko zesikolo ezifunekayo. Ababalisi esikolo bahlabele baze bathi.
Wena umane nje uqinise ikhanda umelele ilanga lokucina lokuhambisa leyomali. Lithi nje selingena engutsheni ubhoboke wena lendaba etshayisa ngekhanda eyemali efuneka nje kusayo.

Lanxa nje abazali bebengafisa ukuzama ukukubhadalela leyo mali ithuba obatshele ngalo kalivumi ngitsho.

Usuzaswela-ke lokho okudingayo udane kodwa phela abadala bathi umzenzi kakhalelwa kukhalelwa umenziwa.

Ngokunjalo-ke bafundi, kasifundeni ukucela izinto esizifisayo ngesikhathi. Asibonaneni ngeviki elizayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds