Ulahlekelwa yini ngokungena kuzidakamizwa?

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ulahlekelwa yini ngokungena kuzidakamizwa? izidakamizwa

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Baqinisile abadala nxa besithi ukungazi kufana lokufa.

Yebo kambe intsha yalamuhla bafundi izithi iyazi kanti ikhe phansi umganu ukhona.

Asizukutshaya inja sifihle umphini bafundi ngoba lindaba yindaba edinga ukuba umuntu ayizwe aguqule izenzo.

Nxa kungelanguquko isiphetho ligodi elingelamkhawulo kulowo othatha lezozidakamizwa.

Ngiyaphinda ngithi isiphetho yikufa bafundi.

Nxa silandela inkulumo eyabakhona mhlaka 25 Nkwenkwezi 2022 kuhlangene izikhulumi ezahlukeneyo ngaleli ilanga esilihlonipha ngoba sikhumbula umhlekazi welizwekazi leAfrica, zakhuluma izingongonono lezingquphunga ezibalisa odokotela, amapholisa, abamele abameli bephalamende, abaphatheke ngezoluntu ikakhulu abatsha, abezemidlalo lezinye izingatsha eziphatheke ngentsha lezidakamizwa.

Bakubeka kwacaca ukuba intsha yakithi isingene yacwila kuzidakamizwa lezi etshiyeneyo.

Pho umfundi osephakathi kwazo ulahlekelwa yini bafundi abahle?

a.IMPILO

IMPILO

Izingongonono ngaleli ilanga zakubeka kwacaca ukuba umntwana osakhulayo oseminyakeni engaphansi kwengu-23, izitho zomzimba wakhe zisakhula.

Yizitho bani lezo bafundi?

Zonke izitho ezibalisa izinso, amaphaphu, inhliziyo, kanye lakho konke okuncedisa ekuphileni komuntu osakhulayo.

Nxa umfundi ezingenisa kulezi zidakamizwa unqunda ukukhula kwezitho zomzimba ezisemqoka ekuphileni kwakhe okuphetha kusiyalimaza sibi sengqondo yakhe umfundi.

Nxa ingqondo ingasathathisisi kuhle, isiphetho yikulahlekelwa yimpilo ngoba ukufa kwengqondo yikuswelakala komcabango, okudala ukukhohlwa egcekeni.

Ulutho obulukhangele ngamehlo ungalukhohlwa ungasaluboni, kudaleke incomanzi ilanga libalele.

Kuyenzeka bafundi ukuba lo ophakathi kwale inkinga akhohlwe sibi semota abe eyibona emgwaqweni, imtshaye ngoba yena ingqondo yakhe ingaselamkhumbulo.

Kubi bafundi njalo kuyenyanyeka ukuzithola usuphila limpilo.

Asingalokothi sizithole sesikuloluhlupho ekuphileni kwethu loba sekutheni.

Indlela ikhona.

Asibuzeni kwabaphambili.

Ukufa kwezitho zomzimba bafundi yikufa komuntu.

Asiqapheleni.

b.UBUNTU

Ubuntu bomuntu buyatshabalala nxa uthe wangena kuloluphuzo lwezidakamizwa.

Abantwana abanengi bathi baqeda izinhlupho zangekhaya ngalokhu kodwa baphethe sebephakathi kwezingxaki ezidlula lezi abakade bebhekane lazo.

Akulakuxakeka okungaqedwa yizidakamizwa.

Isiphetho yikuswelakala kwesimilo esilobuntu ngoba osedakiwe angenza loba yini engaselakuqedisisa okuhle.

Akukhulumayo lakwenzayo kukhombisa ukuba kaselabuntu, kaselanhlonipho, kaselakho ukuzikhuza bafundi.

Kubi lokhu bakwethu ngoba inengi liyabe selingasahambi ezikolo kuthi elihambayo kube ngelingelanhlonipho, limisane lababalisi.

Kubi lokhu bafundi akukhulumeki ngeqiniso, akuyekwe.

Phela umuntu ongaselabuntu angenza loba yini ehloniphisayo, engagqize qhakala.

Kubi bafundi.

Asizameni ukuguquka kulokhu nxa sesithe salingeka. Ithuba lisasekhona, kanti njalo bathi akugobo lingeqondiswe.

Asitholeni usizo nxa siludinga. Kuzolunga konke.

Share This:

Sponsored Links