Ukwakhiwa kwezivumelwano zesiphawulo kuyaqhutshwa

21 May, 2020 - 08:05 0 Views
Ukwakhiwa kwezivumelwano zesiphawulo kuyaqhutshwa

uMthunywa

Sikhumbuzane esixoxe ngakho ngeviki edlulileyo. Isivumelwano zesiphawulo sizakha ngokuqalisa ngesakhi sokuchasisa u –a eziqalweni zamabizo. Isakhi a- silumbana lonkamisa wakuqala wesiqalo sebizo.

Izibonelo: Kusigaba 1 isakhi a- silumbana lonkamisa wakuqala u- wesiqalo sebizo umu- sithole isivumelwano sesiphawulo omu-. Isakhi a- silumbana lonkamisa wakuqala u- wesakhi um- Sithole om-.

Kusigaba 5 isakhi a- silumbana lonkamisa wakuqala i – wesiqalo sebizo ili- sithole isivumelwano sesiphawulo u –eli-.

Ukusetshenziswa kwesiphawulo 1. Kufanele silandele usobizo esimchazayo. Isibonelo: Umfana omkhulu udlala phandle. Umfana libizo. Omkhulu yisiphawulo njalo silandela usobizo umfana.

  1. Singasetshenziswa lesijobelelo sesinciphiso u –ana. Uthethe intombi endana. Intombi ngusobizo endana yisiphawulo.
  2. Iziphawulo ezimbalwa zungasetshenziswa lesijobelelo sesikhuliso u –kazi. Wakhe umuzi omkhulukazi. Ngowangaphi umfana omudekazi kanje?
  3. Singazisebenzisa iziphawulo ngokulandula. Bekuthengiswa ukudla okunenginengi. Utshaywe ngumuntu ongemkhulu.

Ngalesi isikhathi abafundi bengaphendula imbuzo elandelayo ukuze bezwisise isiphawulo. Sebenzisa iziqu zesiphawulo ezilandelayo lamabizo ezigaba 2, 3, 6, 9 lo 11: -de, -fitshane, -hle, -ngaka, -thathu.

Emitshweni elandelayo dweba imzila ngaphansi kwezivumelwano zesiphawulo: (a) Umnewethu omncane uzathengisa inkabi ezindala zonke. (b) Buyani lizobona izinja ezinhle ezinengana. (c) Lamhla uzabona ubaba omkhulukhulu engihlala laye endlini embi. (d) Imota ibihamba emgwaqweni omude.

Share This:

Sponsored Links