Ukwakhiwa kwamabizoqho kwezinye incezu zenkulumo

01 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ukwakhiwa kwamabizoqho kwezinye incezu zenkulumo

uMthunywa

2. AMABIZOQHO avela ezinciphisweni: isihlahla > uSihlahlana – (i) u + Sihlahlana > uSihlahlana; unyawo > uNyawana – (u) u + nyawana > uNyawana. Nxa sisakha amabizoqho sisusa unkamisa wakuqala wesinciphiso besekuqalwa ngo –u, ungwaqa olandelayo alotshwe ngebala elikhulu.3. Amabizoqho avela esabizwaneni senani: zodwa > uZodwa – u +zodwa > uZodwa; bonke > uBonke – u + bonke > uBonke. Kuqalwa ngonkamisa u –u phambi kwesabizwana senani, ungwaqa olandelayo alotshwe ngebala elikhulu.

4. Amabizoqho avela ezenzweni: dela > uDela – u + dela > uDela; dl
ula > uDlula – u + dlula > uDlula; Themba > uThemba – u + Themba > uThemba; dliwa > uDliwayo – u + dliwayo > uDliwayo; soliwe > uSoliwe – u + soliwe > uSoliwe. Kuqalwa ngonkamisa u-u phambi kwesenzo, ungwaqa olandelayo alotshwe ngebala elikhulu.

Ezenzweni eziyimpambosi yokwenziwa kujotshelelwa u- yo, kuqalwe ngonkamisa u-u, ungwaqa olandelayo alotshwe ngebala elikhulu.

5. Amabizoqho avela kuzenzukuthi: thutshu > uThutshu – u + thutshu > uThutshu; thulu > uThuluka – u + thulu + ka > uThuluka. Lapha kuqalwa ngonkamisa u-u phambi kwesenzukuthi, ungwaqa olandelayo u –t alotshwe ngebala elikhulu. Kwezinye izenzukuthi kungajotshelelwa u-ka kumbe u-za.

Share This:

Sponsored Links