Uncategorized

Ukuzwisisa i-Gonorrhoea

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ukuzwisisa i-Gonorrhoea

uMthunywa

UKUBA labangani bemacansini abanengi kanye lokuhlangana emacansini ungazivikelanga kwenza umuntu abe sengozini yokuthelelwa imikhuhlane yemacansini (STIs), phakathi kwaleyo mikhuhlane kulegcikwane leHIV. Kule iviki sizagxila kumkhuhlane othelelwana emacansini: iGonorrhea. Umkhuhlane lo ungahlasela abesifazana kanye labesilisa. Ulakho ukubangela umkhuhlane kusitho sangasese, umphimbo, kanye lengemuva yomuntu. Umkhuhlane lo ujwayelekile ikakhulu ebantwini abatsha abaleminyaka ephakathi kwe15 le 24 kodwa-ke ungabanjwa yiloba ngubani. 

Ithelelwana njani igonorrhoea?

Ungabamba igonorrhoea uma uhlangana lomuntu olayo emacansini ungazivikelanga. Umama ozithweleyo angabalakho ukuthelela usane lwakhe ngesikhathi ebeletha.

Ngingehlisa njani amathuba okubamba  lumkhuhlane?

Yinye nje indlela yokuzivikela okutsho ukuthi kumele ungayi emacansini ungazivikelanga. Uma ungumuntu ohlangana lomunye umuntu emacansini kungabe kungumkakho kumbe umngane nje usungalandela amanyathelo alandelayo ukuze wehlise amathuba okubamba lumkhuhlane.

Ngisengozini yokuthola igonorrhea na?

Umkhuhlane lo ungabanjwa yiloba ngubani ophatheka kwezocansi yiloba ngayiphi indlela. Uma usazi ukuthi uyaphatheka kwezocansi, hlala phansi labezempilakahle lixoxe mgceke ubuze ukuba kuyadingeka ukuthi uhlolwe ukuba ungabe ulawo umkhuhlane lo kumbe eminye ethelelwana emacansini. Nxa ungowesifazane ongaphansi kweminyaka engu-25 kumbe umdala kulale iminyaka usazi ukuthi ulabangane abanengi ohlangana labo emacansini kumbe ulomngane olomkhuhlane othelelwana ngokocansi kumele uhlolwe kanye ngomnyaka. 

Ngizithwele. Igonorrhoea ithinta kanjani umntanami?

Nxa usazi ukuthi uzithwele njalo ulomkhuhlane we-gonorrhea kungenzeka ukuthi uwudluliselele kungane yakho ngesikhathi ubeletha. Lokhu kungabangela ubunzima kumpilakahle yomntwana. Uma uzithwele, kuqakathekile ukuthi ukhulume labezempilakahle ukuze uhlolwe njalo welatshwe ngendlela efaneleyo. Ukwelapha igonorrhea masinyane kungaphathisa ukuthi usane lwakho lungabisengozini yokungaphatheki kahle kumpilakahle yalo.

Ngingazi njani ukuthi ngile-gonorrhoea?

Amanye amadoda alomkhuhlane lo kawalazitshengiselo. Kodwa-ke amadoda alezitshengiselo angabe esizwa kanje:

-Ukutshisa esithweni nxa bechitha;

– Ukuphuma amanzi amhlophe, alithanga kumbe aluhlaza esithweni sangasese

– Ubuhlungu kumbe ukuvuvuka kwesitho sangasese.

– Amanina amanengi lawo aphila lalo umkhuhlane angabe engelazo izitshengiselo njalo kulabo abalazo izitshengiselo impawu zakhona ngezincane njalo zingaphuthelwa njengezitshengiselo zebladder kumbe ivaginal infection. Omama abalalumkhuhlane bangaba sengozini yokuba lenkinga ezinkulu yiloba bengela zitshengiselo.

Izitshengiselo ezingabakhona kubomama zigoqela:

– Ukutshisa kumbe ubuhlungu esithweni nxa bechitha;

-Ukwanda kwamanzi aphuma esithweni sangasese;

– Ukopha yiloba bengekho esikhathini.

Ukutheleleka kwangemuva (rectal infections) kungabalezitshengiselo kumbe kungabilazo kubomama lakubobaba njalo lezizitshengiselo zigoqela:

– Ukuphuma amanzi esithweni;

– Ukuluma ngemuva;

– Ubuhlungu; 

– Ukopha;

– Ubuhlungu nxa usiya ngaphandle.

Kumele uhlolwe ngudokotela uma ungananzelela ukuthi ulezitshengiselo eziqanjwe ngaphambilini kumbe nxa unakanela ukuthi omunye wakho angabe elezitshengiselo zokuthi angabe elomkhuhlane othelelwana ngokocansi okungagoqela isilonda esingajayelekanga, amanzi aphuma esithweni anukayo, ukutshisa kumbe ubuhlungu esithweni nxa echitha kumbe ukopha phakathi kwesikhathi. 

Uyelapheka na umkhuhlane weGonorrhoea?

Yebo, uyelapheka. Kuqakathekile ukuthi unathe imithi kanye lamaphilisi onke owaphiwe ngudokotela ukuze usile. Imithi oyiphiwe ngudokotela akumelanga uyinathe lomunye umuntu. Yiloba umuthi ungaqeda izibonakaliso kawubuyiseli muva umonakalo ongabe usuwenzakele emzimbeni. Nxa izibonakaliso zakho zilokhu zikhona ngemva kwezinsuku unatha umuthi kumele ubuyele esibhedlela uyehlolwa njalo. 

Ngelatshwa igonorrhea. Ngingaqala nini ukuya emacansini njalo?

Kumele ume okwensuku eziyisikhombisa ngemva kokuqeda imithi yakho yonke ungakaqali ukuya emacansini. Ukuze uzivikele ekubambeni umkhuhlane lo njalo kumbe ekutheleleni umngane wakho kumele lingahlangani emacansini lize liqede ukunatha imithi yenu. Nxa wake wabalomkhuhlane lo waphiwa imithi kudala, kungenzeka uwubambe njalo nxa ungekela ukuzivikela emacansini.

Kwenzakalani nxa ungatholanga ukwelatshwa?

Nxa ungaselatshwanga umkhuhlane we-gonorrhea ungabalezinkinga eziphathelane lempilakahle ezitshiyeneyo. Ebantwini besifazane nxa umkhuhlane lo ungaselatshwanga ungaba le pelvic inflammatory disease (PID). Lumkhuhlane ubangela:

– Ukwakhiwa kwezicubu ezibomvu ezivimbela ama fallopian tubes

– Ukukhulelwa ngaphandle kwesibeletho (ectopic pregnancy)

– Ukungenelisi ukuzithwala

– Ubuhlungu besisu okwesikhathi eside

– Kubobaba, igonorrhea ingabangela inkinga enkulu kumatshubhu 

Aseduzane lengaphansi yesitho sikababa. Kungenzakala ukuthi owesilisa aphelelwe yinzalo. 

– Nxa ungelatshwanga umkhuhlane lo ungasabalala uye egazini lakho kumbe emathanjeni. Lokhu kungabeka impilo yakho engozini.

Umkhuhlane lo ungabalakho njalo ukukhuphukisa amathuba akho okubamba umkhuhlane we HIV.

(Adapted from: <http://www.cdc.gov/std/>)

Share This:

Sponsored Links