Ukuziphatha ngaphandle kweguma lakwethu

29 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ukuziphatha ngaphandle kweguma lakwethu

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa

Ngumuntu onjani owenza lokhu okulandelayo? Letha owakho umbono mhlawumbe lezizatho.
Libiziwe emsebenzini kweyinye yamakampani amancane edolobheni elikhulele kulo. Lilakho ukuba lisebenziselane izindlu ezincane, izindlu zokuphekela okudliwayo, kanye lemikhandlo eyehlukanisa izindlu zamawofisi enu. Kambe yiziphi imfanelo zokuziphatha ezingenza bakubuke njengomuntu okufanele baqhubeke besebenzisana lawe nxa kungenzeka bakuthathe okwesikhathi sempilo yakho yonke kumbe eside okungafunwa nguwe usaqhubeka ngokuzithuthukisa usebenza?

Akesihlolenini imihlobo yabantu abalandelayo abaze emisebenzini yabo emitsha kundawo ephethe abantu abatshiyeneyo ngemisebenzi yabo kodwa behlanganyela izindlu ezithile ezidinga imikhutshana yokuziphatha okuthile.

1) Lihlangana lentombazana elokuzigqaja okuthile emkontweni walapha elisebenzela khona. Nxa lithe laficana kumahamba ngendlwana utshengisa ukunengeka lokungafisi ukukhulumisana longena kulo umahamba ngendlwana. Luntombazana kuyakhanya ukuba ngosemsebenzini okokuqala nje empilweni. Okunengi okugoqela ubuntu lokuziphatha kukhatshana kuye. Ungenza cebo bani ukuze ananzelele ukuba ukubingelelana lokukhulumisana nje kuqakathekile ekuphileni.
Ngaphandle kokuba umbonise ngokwenza okufaneleyo kulo umumo, kuyini okungamenza afunde ukuzehlisa kule indawo?
Lumuntu nxa kungenzakala awise enye yezimpahla zakhe abahamba laye bakhululeke okunganani ekumsizeni?

2) Emsebenzini osubizwe khona kukhona indlu lapho eliyisebenzisa njengomkulu wokuhlanza izitsha zokudla kwenu komsebenzi. Lindawo kukhona okungakwephula umoya kumbe kukwenze ungakhwabithi ukuyisebenzisa ngokugcweleyo.
Mzamo bani okumele abaqhatshwa bakulo umkhono bawenze ukuze lindawo ihlale ihlanzekile njalo iphephise wonke oyisebenzisayo?
Abantu abangahambelani lokwenza okuhle kule indawo ucabanga ukuba bangaboniswa ngemikhutshana bani njalo njani kungasetshenziswanga izindlela ezikhubayo kodwa ezibakhayo?

3) Izindlu zokuzisiza ngezinye ezijayele ukuletha ukungezwani kumagumbi athile ikakhulu nxa siwasebenzisa ngobunengi.
Asixoxeni
a) Ngokusetshenziswa kwazo ngokunanzelela.
b) Ukunakekelwa kwalabo abazihlanzayo
c) Ukunanzelela indlela okumele sizitshiye ziyiyoyona ukuze zisebenziseke kulo olandelayo.
d) Ukuba lomoya omuhle wokuhlolisisa ukuhlanzeka kwalezi zindlu zigcinakale zinjalo.
Yiwaphi amanye amacebo asizayo ekuphatheni lezindawo esesiwahlole sawabona ephathisa?
Kunengi okusamele sikuhlolisise ekuziphatheni kwethu ngaphandle kweguma langakithi bafundi, sinanzelela ukuba inengi lethu liyakudinga ukusebenza okwesikhatshana sisamelele ukufundela imisebenzi ethile. Asibeni lokuziphatha okulobuntu. Singakwenzi ukudunga amanzi emthonjeni ngoba sisesebatsha. Akwaziwa, singabuye siwadinge lawomanzi ngelinye ilanga.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds