Ukuziphatha kwabafundayo ngekhefu

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Ukuziphatha kwabafundayo ngekhefu

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa
Ziyavalwa bafundi.

Kambe kuyini okukhangelelwe ngabazali lomphakathi.

Silesikukhangeleleyo singabazali kanye lomphakathi ukhangelele ukuziphatha okuhle okuvela kithi sonke.

Bakhona abanye benu abazakwenza okulandelayo

a) Ukufihla izincwadi zempumela yezifundo

b) Ukuqamba amanga ngezifundo zezikolo kanye lamaCALA

c) Abazabhoda lezitalada bengazi labakudingayo emadolobheni lezabelweni

d) Abazangena kokuphuzwayo lokudakayo.

Siyakhuza bafundi ukuba njengoba sikhangelane lalelikhefu, akungabi loyedwa ozaqambela abazali amanga ngokufihla izincwadi ezibonisa impumela yakhe ezifundweni.

Ziyasiza lezincwadi ngoba zipha umzali ithuba lokuba abone amaphutha eliwenza nxa lisesikolo.

Kuyavela lokuba udinga usizo olunganani.

Laba abazabhala imihloliso kuyisikhathi esihle sokwethula ebazalini lokhu okulikhathazayo ezifundweni ukuze bakusize ngokukubhadalela ezikolo nxa zithe zabakhona izifundo zokuvivinya ezingabe zilungiselwe lokho.

Kuhlangothi lwalaba abaqamba amanga ngalokhu okwenzakala ezikolweni, silusizi ngoba inengi lichitha imali yabazali lizula emadolobheni lezabelweni ngegama lokuba lenza imisebenzi yesikolo khona kungamanga aluhlaza tshoko.

Siyazi izifundo ezifana leCALA bafundi.

Bakhona abanengi  asebechithe imali ngalo umsebenzi kodwa kutholakale ukuba imali lemisebenzi yamaCALA ayihambelani.

Abanye kulusizi ngoba bengasoze babalayo impumela yokuphela komnyaka nxa behluleke ukuloba umsebezi wamaCALA.

CALA

Siyakhuza njalo siyakhalima bafundi, umumo wamanga awungabi khona bafundi.

Bakhona abacatshelwa enyaweni bafundi.

Laba ngabavuka bageze bangene indlela bephethe okuzingwadlwana kokulahlisa.

Hatshi awuphele lumkhuba ngoba abanengi ubabhuqe phansi lumkhutshana ngiqinisile.

Ukuba ngumhlambi kazelusile bafundi kukwenza ungabi lomthetho.

Ukuba ngumbhodazwe akulamphako ngoba umuntu lo wehluleka lokubala eduma lelizwe ethabisa abangane.Umuntu akahlale phansi achume bafundi.

Akubalwe.

Akusetshenzwe.

Sikhathele ngabombhodazwe bafundi, imihambuma ngifunga umama.

Asikwekeleni lokhu bafundi, kubi.

Kuhlangothi lwalaba abajaha umdaka, ngithi umuntu kufanele angajahi umdaka isikhathi singakafiki.

Ubude abuphangwa.

Kubi lokhu bafundi ngoba olunengi lungena ekunatheni lasekuthatheni izidakamizwa eseziphambanise impilo yabo.

Hatshi kambe asekeleni ukuba ngothathekile imota ezidumayo ngoba sizakhala.

Ikhomba khombisa, khonjwa layo iyahlupha bobhoyi.

Bakhona abafundi abazigcinayo bazithibe.

Yibo abazakwakha bathuthukise isizwe kusasa.

Wena ubalelwa kubaphi?

Ukulaba abangaziphathiyo?

Ukulaba abatshaphaza impilo yabo?

Khetha kuhle mfundi phakathi kokwenza okuhle lokubi.

Ithuba lisasekhona.

Mhlawumbe ungaguqula impilo yakho uzithole usuphila kamnandi.

Share This:

Sponsored Links