UKUXOTSHA IMPUKANE NGEZIHLAHLAKAZANA

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
UKUXOTSHA IMPUKANE NGEZIHLAHLAKAZANA

uMthunywa

Yintatheli kaMthunywa
KULEZINSUKU izulu linengi njalo lehlobo abantu sebeqalisile ukulidla kungakho impukane sezizinengi. Impukane yizibungwana ezingathandwa ngabanengi ngoba zihlala yonke indawo ngitsho laphezulu kwengcekeza.

Kuyini ongakwenza ukuze uxotshe impukane:
Ukuhlanyela izihlahlakazana ezinukayo zigombolozele isivande sakho kungasiza ukuxotsha impukane kuzilimo.
Kungahlanyelwa izihlahlakazana ezikhulayo ethangweni kumbe ngaphansi kwezithelo.

Izihlahlakazana ezincane zingahlaselwa ndawonye lemibhida. Ukwenza lokhu kuyehlisa izibungwana lemikhuhlane ehlasela imibhida. Lokhu kwenza izibungwana ezihlasela imibhida zibe zinlutshwana.

Amaluba e-fennel le-parsley ayahuga izibungwana ezihlasela izilimo okwenza kubelula ukulawula izibungwana.

Isihlahlakazana se-milkweed sona sihuga intwala zezilimo kungakho nxa silinywe lemibhida senza imibhida ingahlaselwa kakhulu zintwala lezi.

Izihlahlakazana ezihlanyelwa emagabheni duzane lamafasitela ziyaphathisa ukuxotsha imiyane kanye lempukane.

Izihlahlakazana ezihlanyelwe emagabheni duzane losaba ziyaphathisa ukuvikela izilimo ezincane kuzibungwana.

Faka izihlahlakazana ezonyisiweyo (ikakhulu amahlamvu e-lavender kanye lempande ze-vetiver) ngemva kwamakhabothi okudla kanye lawempahla ukuze kuxotshe amawuwu, lokunye.

Ukuvikela inhlanyelo egciniweyo kanye lembovane emunjini hlanganisa lamahlamvu la kanye lomlotha.

Ukuxotsha imiyane hlikihla ngamahlamvu e-lavender, Mexican marigold kumbe awe- lemongrass emzimbeni.

Ezinye izihlahlakazana zingasetshenziswa ukwenza imithi yokufafaza yokubulala loba eyokuxotsha izibungwana.

Ukususa amanye amahlamvu ezihlahlakazana ezifana le-rosemary, lavender kanye le-basil ube usuwafaka phansi kwezilimo kuyaxotsha izibungwana ezihamba phansi.

Share This:

Sponsored Links