Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

uMthunywa

1. ISABIZWANA soqobo singandulela ibizo emutshweni: Bona abantu badlile.

Bona yisabizwana soqobo. Abantu libizo.

 Wona umuzi wakhe utshile. Wona yisabizwana soqobo. Umuzi luqobo.

Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswa kuqala kulebizo emutshweni siyabe sisebenze ukugcizelela ibizo lelo.

2. Singalandela ibizo emutshweni. Inkomo zona zidibhile. Inkomo libizo. Zona yisabizwana soqobo esilandela ibizo emutshweni. Lonyaka izulu lona lilutshwana. Izulu libizo. Lona yisabizwana soqobo esilandela ibizo emutshweni.

Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe salandela ibizo emutshweni siyabe sigcizelela ibizo lelo.

3. Isabizwana soqobo singaba yinhloko yomutsho. Lina lizahamba kusasa. Lina yisabizwana soqobo esiyinhloko yomutsho lapha. Sona sihle isigqoko sakhe. Yena uyagijima kakhulu. Sona lo yena yizabizwana zoqobo eziyinhloko yemitsho ephiwe lapha.

Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe njengenhloko emutshweni, siyabe simele ibizo, sithethe isikhundla sebizo.

4. Singaba ngumenziwa emutshweni. Umalume uthenge zona. Isabizwana /zona/kulo umutsho singumenziwa. Ugogo weluka sona. Sona ngumenziwa kulo umutsho. Weluka bona. Bona ngumenziwa.

Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe njengomenziwa, siyabe simele ibizo elingumenziwa emutshweni.

5. Isabizwana singandulela esinye isabizwana emutshweni. Umama uthunge sona lesi. Sona yisabizwana soqobo kulo umutsho sandulele u/lesi/ oyisabizwana sokukhomba. Lona leli isango kumele lihluthulelwe. Lona yisabizwana soqobo esandulele isabizwana sokukhomba eduze /leli/.

Share This:

Sponsored Links