UKUSETSHENZISWA KWEBIZO EMTSHWENI

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
UKUSETSHENZISWA KWEBIZO EMTSHWENI

uMthunywa

LINGASEBENZA libe yinhloko kumbe umenzi emtshweni.

Lingaba ngumenziwa emtshweni.

Lingasebenza lenze umsebenzi wokulandisa emtshweni libe yisibanjalo.

Ukwakhiwa kwebizo – Ibizo lakhiwa ngokuhlanganisa isiqalo, lomsuka kanye lesijobelelo.

Ngamafitshane ibizo lakhiwa ngesiqalo lesiqu. Isibonelo: ibizo – umuntu. Isiqalo ngu – umu-. Isiqu ngu – -ntu. Lesi siqalo sebizo senza ukuthi sikwazi ukuthi silifaka kusigaba lelo bizo. Ngalokhu-ke siyenelisa ukwehlukanisa amabizo ngezigaba zawo.

Khumbulani bafundi ukuthi silendlela ezimbili zokuhlela amabizo ngezigaba zawo. Silakho ukuhlela iziqalo zamabizo ngendlela kaMeinhof. Le indlela yehlukanisa iziqalo ngobunye langobunengi bazo. Ngale indlela amabizo aphelela esigabeni 15.

Eyesibili yindlela kaC M Doke. UDoke yena ukhangela amabizo ngobunye lobunengi abesewafaka kusigaba esisodwa.

Ngenxa yalokhu yena ucina eselezigaba ezingu-8.

Izibonelo: Ukuhlela amabizo ngendlela kaMeinhof: 1. Um(u)- 2.aba-/abe- 1(a) u- 2(a) o- 3.um (u)- 4. imi- 5. ili- 6 ama- 7. Isi- 8. Izi- 9. iN- 10 iziN- 11 ulu- 12 – 13 – 14 ubu- 15 uku- 16 – pha- 17 ku- 18 mu-

Ukuhlela iziqalo zamabizo ngendlela kaDoke. Lapha ubunye lobunengi kukusigaba sinye: 1. Um(u)- aba-/aba- 1(a) u- o- 2. um(u)- imi- 3 ili- ama- 4 isi- izi- 5 iN – iziN- 6 ulu- iziN- 7 ubu- 8 uku-

Share This:

Sponsored Links