Ukulima i-beetroot

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Ukulima i-beetroot I-beetroot

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

Beetroot ngomunye umbhida olakho ukukunika amandla okulwisa imvukuzane kanye lokuvikela inhliziyo ngenxa yencezu zayo ezibomvu.

1. Khetha inhlanyelo loba usaba – Lokhu kumele kubekhona esivandeni sakho.

2. Khetha indawo eqondileyo yokuhlanyela – i-beetroot ifuna umhlabathi ongathathi hlangothi okutsho ukuthi akumelanga ube le-lime enengi njalo lobumunyu bayo kumele bube ku-Ph6,5 kusiya ku-7,0.
Umhlabathi kumele ube buthakathaka njalo ungabi yisidaka kakhulu, kodwa ngenxa yokuthi impande ziba phezulu, umhlabathi oyisidaka uyabe udingeka. Indawo lapho olima khona kumele ibe lelanga njalo isegcekeni kodwa ingenza loba kungaba lomthunzi olingeneyo.

3. Lima ukuze ulungiselele – Susa ukhula kanye lenye ingcekeza, kanye lamatshe angaphambanisa ukukhula kwesilimo sakho. Ungatshonisi kakhulu ikhuba nxa ulima.

4. Hlanyela intanga loba ugxumeke usaba – Hlanyela inhlanyelo ye-beetroot itshone nge-2cm. Yehlukanisa izilimo zakho nge-5 kusiya ku-10cm.
Nxa ufuna ukuthi zilandelane izilimo zakho, hlanyela enye i-beetroot ngemva kwamalanga angu-14 ukuze uhlale uvuna.

5. Thelela nsukuzonke – Yenza lokhu amahlamvu aze ahlume. Impande zizathatha ubumanzi emhlabathini nxa zingaba khona.

Ungatheleli okwedlulisileyo ngoba lokhu kungabangela ukuthi ibe lamahlamvu amanengi kodwa impande zibe zinlutshwana.

6. Faka umvundiso – Faka amalitha amane kusiya kwayisithupha omvundiso ophilayo ku 10 square metres yombheda. Faka umvundiso phezulu kumbe umquba.

7. Limuka ukhula – Ungasebenzisi amakhuba loba enye impahla ebukhali duzane lempande ngoba ungaziquma. Ukusebenzisa izandla kungcono kakhulu.

8.Ukuvuna – Nxa ungaqala ukubona impande usulakho ukubona ubukhulu bamajodo akho e-beetroot. Iyabe isingavunwa nxa isilingana lehalantshisi elincinyane, ingaba nkulu kakhulu iyabe ingasanambitheki emlonyeni.

9. Ungatshiya enye emhlabathini – nxa ufuna ungatshiya enye i-beetroot emhlabathini kuze kufike intwasa kodwa kumele uyivikele. Yivale ngotshani obunengi kumbe amahlamvu.

10. Gcina – izilimo ezikhulela phansi zigcineka lula. Ungayifaka emhlabathini loba emabhokisini enziwe ngesigodo endaweni ewomileyo.

Share This:

Sponsored Links