Ukulawula ukudliwa kwamaqanda zinkukhu

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Ukulawula ukudliwa kwamaqanda zinkukhu

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UCWANINGO lutshengisa ukuthi inkukhu ezibekelayo ezikhuliswa emakhejini azandisanga ukuzidlela amaqanda azo.

Ukuminyana.

Nxa unganiki inkukhu zakho ezibekelayo indawo eneleyo esilugwini, zingabalakho ukucindezeleka okungacina kubangela ukuthi zidle amaqanda azo.

Indawo yokubekela encane
Nxa indawo yokubekela incane kakhulu, kumbe nxa kungela zidleke ezeneleyo zokuthi inkukhu zakho zabelane, lokhu lakho kungabangela ukuthi inkukhu zakho zingaziphathi kuhle zicine zisidla amaqanda azo.

Ukusilela kokudla emzimbeni
Ucwaningo lwezokulima luveza ukuthi ukungami kuhle kwezokudla ikakhulu nxa kusiza ku-vitamin D le-calcium, kungabangela ukuthi zidle njalo amaqanda.

Ungakuvikela njani lokhu
Dobha amaqanda akho masinyane njalo kanengi ngelanga. Lokhu kwehlisa amathuba okuthi amaqanda afe okwenza inkukhu ziwadle. Ungalawula lokhu ngokuguqula indlela ophethe ngayo inkukhu lezi. Nika inkukhu zakho ezibekelayo i-calcium supplement, okufana le-limestone kumbe ama-oyster shells. I-calcium le engezelelwa ekudleni kwazo yenza amakhasi amaqanda aqine. Khipha inkukhu engabe isihlupha.

Kujwayelekile ukuthi ukudla amaqanda kuqale ngesikhukhukazi esisodwa ezinye besezilandela. Nanzelela ukuthi yiziphi ezidla amaqanda. Ungabakwazi lokhu zikhiphe phakathi kwezinye.

Share This:

Sponsored Links