Ukuhluzwa kwengwalo Wangithembisa Lami: I. N. Mpofu

29 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Wangithembisa Lami: I. N. Mpofu

uMthunywa

Ophezulu Stinta
SIQHUBEKA ngogwalo lethu lapho esinanzelela khona ukuqhutshwa kwesiko lokuthatha kanye lokuvela.

Sifundile njalo ukuthi kudingeka isineke kanye lomuntu olenhliziyo ebekezelayo. Konke lokhu kuyindlela yokwakha umuzi. Ngemva kokuthi uMafu eseyigidile indlela yakoNdlovu kwaze kwafika esigabeni sokuthi bavumelane.

Sibona kucelwa ukangaziwe imbadalo eyiyo evumela imuli ukuba izibike ngokupheleleyo, udaba lonke luphelele okuyindlela njalo yokuvula amasango obuhlobo phakathi kwemuli lezi zombili. Emva kokukhitshwa kukangaziwe sekuxoxwa ke ngendaba zamalobolo.

Amalobolo la kawakhitshwa wonke aphelele kungakabi labantwana ngoba ngesiko lesiNtu kuvele kulotsholwa abantwana hatshi umama. Kwakusithi ke owesifazana owendileyo nxa engasatholi inzalo kwakuthathwa umlamu wendoda ukuthi amzalele abantwana. Nxa inkulumo zamalobolo sezithe zaphutsha sinanzelela ababili laba sebelungiselela umtshado wabo, sebelungiselela ukwakha owabo umuzi.

Sibona uSolakele loMlahlwa bebhoda bevalelisa izihlobo, bezasisa ngomtshado wabo, bekuyindlela yokunxusa izihlobo eziseduze ke le.

Kulezinsuku sinanzelela ukuthi akusekho ukuthi abatshadayo babhode bevalelisa izihlobo sekusebenza omakhalekhukhwini kanye lendlela thize zobulembu esezibika umtshado.

Abatshadayo kulezinsuku sebezikhethela abantu abafuna babuye emtshadweni wabo, njalo sebekhokhelwa linani eliyabe lifuneka kulezo ndawo zomtshado abatshadela kizo.

Share This:

Sponsored Links