Ukuhluzwa kwengwalo, Wangithembisa lami: I.N Mpofu

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo, Wangithembisa lami: I.N Mpofu

uMthunywa

Ophezulu Stinta
KUSAHLUKO sesithathu besifunda kakhulu ngemikhuba ehlukeneyo sinanzelela ngezizwe lapho umlungu kaNyembezi ubengazwisisi ukuthi umuntu angatshada lonkosikazi asuke njalo amtshiye ekhaya kanjalo nje.

Sananzelela njalo indlela yokuziphatha kukamalokazana phambi kukayisezala, ababili laba ngabantu abangadlelaniyo ngesiko lesintu.

Ngemva kwamaviki amabili uNyembezi ucela emsebenzini wakhe ukuthi ake ayebona umakoti wakhe ngemva kokunanzelela ukuthi angabe esejayele laye ukuhlala emzini omutsha.

Abelungu bakhe bamvumela ngenhliziyo ezikhululekileyo baze bamnika njalo lokudliwayo ayezafika laye ejabulisa ngakho umakoti wakhe. Sinanzelela ubudlelwano obuhle okwamagama phakathi kwabelungu laba kanye lo Nyembezi isiqatshwa sabo.

Ngokuphazima kwelihlo uNyembezi wayeselungiselele ukuya ekhaya. Wayitshova intshelelezane ekhangelele ukuthi kutshaya ihola letshumi sekutshisa ilanga abe esefikile kweleMfilabuso.

Wafika ke emavinkilini lapho athola kulamajaha amathathu okwabasobala ukuthi wayewazi langamagama, abathathu laba kwakuMlahlwa, uSayini kanye loPhawundi. Indlela okubikwa insizwa le eyesithathu yayi yiyo kuveza nje ukuthi yayilobugebengu thile, uMlahlwa wayengathi libhubesi lilambile.

Esamangaliswe yisimo sikaMlahlwa, abathathu laba basuka nje bamgilela umkhuba ehluleka ukuwuzwisisa ukuthi babevele behloseni, ngesikhathi esebophela lokhu ayekuthenge evinkilini wethuka nje sebemjamele ngendlela ayengayizwisisi loba nje kusobala ukuthi lokhu babekwenza ngenhloso yokulwa, belenhloso yokuzohlasela.

UMlahlwa ukhuluma amazwi atshaqisa umzimba lapho esithi kulaba abangane bakhe “vuka ndoda ulinde azakuthatha amanqe ungibuke ungibone”. Ngamazwi nje atshengisa ukuthi ikhona impi ekhona.

Share This:

Sponsored Links