Ukuhluzwa kwengwalo: Uhlelo

24 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo: Uhlelo

uMthunywa

Ke sikhumbuzane ngengxenye ezithile zohlelo ikakhulu sijonge ukuncedisa abafundi abakuviyo lesine emfundweni ephezulu abakhangelane lemihloliso yokuphetha umnyaka. Lokhu sikuqale ngeviki ephelileyo.

Siyini isabizwana sokuchasisa? Ukuze abafundi bazwisise lumhlobo wesabizwana bakhunjuzwa ukuthi bafunde imihlobo yezichasiso.

Lanxa sesizithinte kanengi izichasiso kulamakhasi sizabe silokhu sizithinta njalonje ngoba abafundi abanengi ziyabaphica. Lapha sizazithinta ngoba isabizwana sokuchasisa sakhelwe ezichasisweni.

Bala imitsho elandelayo: Isitsha esihle kasidleli. (esihle yisiphawulo). Lesi esimhlophe ngesami. (esimhlophe yisibaluli). Ufuna yiphi imiganu phakathi kwale? (yiphi linani). Ingwalo zakhe zitshontshiwe. (zakhe yibumnini). Emitshweni oyibalileyo uyabona amagama la esiwafake ezibayeni zabakope. Amagama lawo ayizichasiso.

Izichasiso lesi zilandela usobizo. Ngithemba uyakhumbula ukuthi lokhu kutsho ibizo kumbe isabizwana. Siyakwenza-ke ukuthi nxa sikhuluma igama eliyisichasiso silisebenzise landulele kumbe limele usobizo (ibizo lesabizwana kanje: Esihle isitsha kasidleli. (sandulele ibizo isitsha)

Esimhlophe ngesami. (simele ibizo). Ufuna yiphi imiganu phakathi kwale/ Sandulele ibizo imiganu). Ezakhe zitshontshiwe (simele ibizo).

Nxa isichasiso sisetshenziswe kanje emitshweni siba yisabizwana sokuchasisa ngakho, isichasiso siba yisabizwana sokuchasisa nxa sandulele ibizo kumbe simele ibizo. Imitsho le esiyiphiweyo iyatshengisa njalo ukuthi isichasiso siyimihlobo emine.

Funda imihlobo yonke yezichasiso ukuze uzwisise imihlobo yezabizwana zokuchasisa.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds