Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo: Wangithembisa Lami

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo: Wangithembisa Lami

uMthunywa

SIQHUBEKA ngogwalo lwethu, Wangithembisa Lami.

Ilanga laselifiphele ngempela uNyembezi eselahlekelwe liluba lakhe.

OkuSonile kwaletha ingxoxo eyavusa inkophe ezithile kuNyembezi.

Kwacaca kwabasobala emehlweni kaNyembezi ukuthi umuntu owayezanywa ukuchazwa nguSonile kwakunguMlahlwa.

Wakubona kufanele ukuthi aphindisele loba nje uyise wayemkhuza ukuthi angaze wazifaka esilingweni esinguMlahlwa kwasekumele yena nje aginye ilitshe, athobe inhliziyo.

Siqala isahluko sesitshiya galo lunye, kulapha esizwa khona  ngoMlahlwa ngemva kokubulala kwakhe uSolakele.

Simthola esemzini kayisemkhulu ethe cosololo eyimvu yomuntu.

Wayeseqala laye ukuyancedisa lasemasimini into eyayisiyimvela kancane kuye lapha, okwakuyisimanga esikhulu lasegumeni lapha, kanti hatshi kwakungela nguquko ekhona kuye kulapha ngumuntu owayezama ukulahlisa umkhondo esindwa ligazi.

Enkomponi wayesebonakala gqo yena engumnikazi wayo, inkosi yenkomponi kodwa dukuduku nje abe esengoguqukileyo, okusolisayo.

Indaba kazilali phansi ziphephuka okomoya webusika, ngesikhatshana nje indaba yezigebengu yayisigcwele izigaba zonke.

Udaba lokufa kukaSolakele lwafika lasendlebeni zikaMlahlwa, laye waba yingxenye yalabo ababelokumangala okukhulu.

Share This:

Sponsored Links