Ukuhluzwa kwengwalo silo Ophezulu Stinta

13 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo silo Ophezulu Stinta

uMthunywa

Ugwalo:Emfuleni wezinyembezi olwalotshwa ngu-Ezekiel S.Hleza

Siphakathi kwesahluko sesine lapho esitshiye khona uDelimpilo exoxa labangane ngezobutsha babo. Lapho esinanzelela khona ukuthi UDelimpilo ngumntwana obesakhangelele ikusasa elikhanyayo ngempendulo azinika osowabo lapho esithi kaboni yena ukuthi endlini yomhloliso angahlangana lemibuzo ebuza ngokukholisa kwakhe lamantombazana. Kulapho njalo esizwa ngodaba oluhlasimulisa umzimba lapho kuthiwa amaterorisiti ayesengenile. Umbuzo omkhulu uthi wona pho kozala nkomoni emphakathini nxa sekunje.

UDelimpilo ulesifiso esikhulu sokuzwisisa ngamatororo lawo,ebuzisisa nje ngenhlakanipho yakhe yonke.UPhathisani ke ulandisa zonke ngokwazi kwakhe lapho echasisa ukuthi laba ngabantu abatshiya amazwe abo baqonda kweleRussia lapho ababesiya qeqetsha khona ngezempi.UPhathisani aze abuye achaze lokuthi umnewabo laye wachapha waqonada khona kweleRussia.Ngengxoxo le sinanzelela ukuthi UDelimpilo wayesevukelwa laye ngumoya wempi esezibona ehlangana lebhunu manqamu ehlathini lapha.Kulapho njalo esinanzelela khona uDelimpilo esecabanga kabanzi langamazwi ayewatshelwe nguyise ngesikhathi ababemvakatshele ngaso eWhawha.Amazwi kayise amenza wazizwa elomthwalo omkhulu emahlombe akhe.Wavula iwayilesi ukuze azizwele mathupha ngokwakusenzakala.Abafana bonke babuya bazobuthana bathi gwaqa kuyo iwayilesi le ukuze bazwisise okwakusenzakala elizweni jikelele ngesikhathi sendaba.Lapha silandela isizinda sogwalo siyananzelela ukuthi kwasekuyisikhathi impucuko ngakwezamagagasi  isingenile ebantwini imfundo isithethe izinga elithile empilweni zabantu elizweni leZimbabwe.Ukubamba amagagasi ewayilesi kuyisibonakaliso njalo esikhulu sokuba impucuko yayisezingeni elikhuphukayo.

Emsakazweni lapha wawuzwakala umsindo owethusa laba lalelelyo ukuthi kani kwakungumsindo wani ongaka.UPhathisani ke ocaca eselokuzwisisa okungaphezulu ngezombangazwe lezi wabazisa ukuthi kwakukhala umbhobho indaba zethulwa nje uhlamvulusemoyeni esigabeni saseZanke kwelaseTsholotsho.Unondaba lo wayezethula esemsakazweni waseZambia lapho okwazwakala khona lomsakazi owethula udaba olutshisayo ngesintu.Umsakazi lo waqoqonsela ngelithi sasifikile isikhathi sokuthi abantwana belizwe leZimbabwe bathwale izikhali zabo baqonde empini bayeqothula amabhunu ayengavuthwanga bayeba vuthisa ngendlela yomntwana wenhlabathi.Umsakazi lo wayesazi kamhlophe lokuthi eTsholotsho kwasekuvele kuqothuka imbokodo kanye lesisekelo,lokho ekubika engagqize qhakala.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds