Ukuhluzwa kwengwalo

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta
Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo

SIYAQHUBEKA ngezifundo zethu esizithola emdlalweni Indlalifa ngubani, umbuzo omqoka oyisihloko sogwalo. Ngeviki edluleyo sifunde kabanzi ngesikhuthazo esithi abesilisa kabehlukane lokufukamela ezinye imfihlo ezithi mhla sezicacada amatsiyane azo asabalale ebiza inkozi ezizulayo. Kulezi nsuku kuqiniswa elithi abathetheneyo babengabangane abakhulu. Lokhu kugcizelela ukuthi kabakhulumisane bobabali bahlele indaba zomuzi wabo ngobubili babo njalo.

Owesilisa, njengoba sibona uNkala kunje lapho esethe wakhetha ukuvala ihlazo lowangakwakhe, owavele wabuya ezithwele.Kwakuqakathekile ukuthi azimisele ukuthwala ihlazo lonke kuze kubesemaphethelweni. Kuba lombuzo omkhulu ukuthi nxa wayefihla ukuthi inkosikazi yakhe yeza lapha ekhaya ivele ikhulelwe pho nxa sekufika esigabeni selifa sefisa njani ukuthi iqiniso liphumele egcekeni ukuthi uMphunzo lo liza libelethwe lapha ekhaya, kafanelanga athole amandla endlalifa. Sengathi nje laye umdala uNkala lapha wayeziphikisa okwamagama.

Yisifundo esikhulu kwabesilisa lapho bezithola befisa ukuthatha owesifazana ovele abatholana ezithwele kumbe ovele esezele, kumele azimisele ukuthwala umthwalo wonke kuze kubesekupheleni. Kubanzima lapho esenanzelela ngelihlo lenzuzo, njengalapho sekusabiwa ilifa ukuthi uMphunzo kasinzalo yakhe. Lalokho akade ekuzama ekuqaleni esithi uyakwembesa sekuvula ngenye indlela njalo osekuyikwembula amakhwapha enkosikazi yakhe, kudaleke njalo enye ingxabano lokungazwisisani.

Esinye isifundo esimqoka esihlangana laso emdlalweni lo, ngesithi okulempondo akufihlwa emgodleni. UNkala bayavumelana lesithandwa sakhe ukuthi bazafihla umthwalo lo eza lawo lapha ekhaya. Ngokuhamba kwesikhathi lapho sekumele izinto zihambe ngokuqonda kwesiko iqiniso liyaphumela egcekeni umntwana sekunzima ukuthi abelokhu efihliwe ukuthi yena kazalwa lapha ekhaya.

Abazali bakanina kaMphunzo babebona kuliqhinga elihle lokuthi babalekise intombi yabo isizithwele bengafisi ukuyendisela emnyangeni konke lokhu bekwenza ngelithi bacatshile, kodwa ekucineni kwakho konke iqiniso liyavela nje libe sobala. Kuyisikhuthazo njalo kuyisifundo esikhulu esithi izinto kazibanjwe ngesandla esisobala kungelakufukamela imfihlo ezithile ngoba ngokuhamba kwesikhathi imfihlo iyaziveza iphumele egcekeni.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds