Ukuhluzwa kwengwalo

31 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa Ngubani owalotshwa ngu N S Sigogo

Ngeviki edluleyo siphethe umdlalo wethu, osuke waphetha ngendlela ebuhlungu okwamagama.

Kusitshiye singela sisombuluko sodaba obeluxakile, mhlawumbe isiphetho esinje siyisifundo sona ngokwaso, ukuthi indaba ezifana lalezi zona vele kazilasisombuluko, kazixazululeki, kodwa zithwele ukuchitheka kwegazi lokufa qha.

Kuliviki-ke siqala ukuxoxa  ngezifundo esizithola emdlalweni lo. Okokuqala, sifunda ngobubi bemfihlo ngezindaba ezimqoka. Ngesikhathi uNkala esaphila eseselamandla kwakufanele abize umfowabo njengesiko lakwabo bahlale phansi amchazele ngohlupho lwakhe kumbe ngodaba lwakhe oluyimfihlo, ngomntwana lo olizalibelethwe lapha ekhaya. Mhlawumbe babengabonisana ngokuqondileyo bekhulumisana labanye abadala ngokuhlela ilifa lakhe.

Kusobala ukuthi indaba yelifa le ibimqoka empilweni yesiNtu kungasikho nje ukuthi umuntu uyabe vele esekhangelele ukufa kodwa kuyikuhlela impilo ngokufaneleyo. Kwakungenzeka nje lokuthi ngendlela yokwenqabela ukulwa, ukwenqabela umsindo uNkala ahle abele abantwana bonke ngemfanelo langokubona kwakhe. Lapha futhi kuphuma esinye isifundo, esiveza ububi bokwethemba ingqabuthoyomuzi ngelithi yilo okumele labele abanye abantwana.

Omunye umntwana nguye osekhangela ngezidingo zabanye abantwana, loba emdala, umbuzo omkhulu uthi uthembeke kangakanani lowo mntwana ukuthi abele abanye abantwna ngenhliziyo eqotho, phezu kwalokho inkaba zabo zivele zibehlukanisa ngokwemvelo.

Esinye isifundo esimqoka singumbuzo othi kanti abesifazana batshiyelwani ngaphandle endabeni zokwabiwa kwelifa.Owesilisa usebenza lomkakhe ukwakha inotho yonke egumeni, ngoba nje owesifazana vele ungumsizi womkakhe.

Nxa esetshiywa phandle kwendaba ezimqoka lokwenza ezithinta umdeni wakhe kusuka kuphice. Abesifazana kababe yingxenye yokwabiwa kwenotho phakathi kweguma, labo babelelizwi kulokho abantwana babo okumele bakuthole, bazizwe labo bengabantu egumeni.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds