Ukuhluzwa kwengwalo

10 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta
Ngeviki edluleyo siphethe ugwalo lwethu, umdlalo ophethe ngendlela ebuhlungu okwamagama lapho sikhangelele ukuthi ingxabangxoza le ekhona ixazululeke, kube lokuthula kanye lokukhulumisana okuqondileyo phakathi komdeni.

Ngendlela ugwalo lolu oluphethe ngayo kusivezela sobala ukuthi indaba yendlalifa le inzima asodaba nje olokuyekethiswa lubanjwe mahlayana.

Isixazululo sodaba lolu sivelela kubo baba abanikazi bodaba. Silandela isiphetho sogwalo sinanzelela njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi abesifazana labo babeyingxenye yokulungiswa kodaba lwelifa lolu.

Siyabona indlela uLomkhono aphatheka ngayo ezama ukuhlanganisa amadodana omnewabo womabili ukuthi lawo asondelelane laboyise ukuze kuxazululwe udaba olusindayo.

Isizatho esenza abesifazana bavumeleke yikuthi bayenelisa ukuletha ndawonye inhlangothi ezilwayo kanye lokuxhumana lazo ngokuzwisisekayo, kuze kuthi nje lalabo abalwayo bazizwe bethobekile.

Ngalelo khono kababe lengxenye abayidlalayo ekwabiweni kwelifa bangaze batshiywa ngaphandle kungakhathalekile izimfihlo ezikhona emulini ngoba lesitsho siyatsho ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni.

Besingakhangelelanga ukuphetha ngesijeziso sokufa kodwa kusobala ukuthi inotho ingagabhela inhliziyo kudaleka umona  kanye lomhawu, kokubili lokhu akuhambisani yikho nje kwezinye indawo kuthwa inhliziyo elomona iyathakatha.

Mhlawumbe umlobi wogwalo uvumele umdlalo waphela kanje ukuze asibonise imithelela yenhliziyo engaxoliyo, umhawu kanye lokulwa, konke lokhu kuhlakaza umdeni kuthi-ke nxa kungasela kuthula kuyini okusalayo ngaphandle kokufa.

Yizinto-ke lezi umlobi athi zona kulendlela yokuzivika njalo kulendlela yokuzenqabela. UMphunzo wayengeke afe ngendlela ebuhlungu afa ngayo kungasindelelo eyadalwa ngumona osukela kanye emandleni obuhwaba kanye lomona.

UMadlimpisi wayengelayo inhloso embi ngokungena emdenini wakoNdlovu kodwa-ke inhliziyo yakhe icunulwa yikusweleka kwembeko okumvusela inhliziyo egcwele ulaka.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds