Ukuhluzwa kwengwalo

03 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ngeviki edluleyo sifunde izifundo ezithile lapho esinanzelele khona amandla enotho, saqinisa njalo ngokuqakatheka kokudla izithukuthuku zakho empilweni nje umuntu engakhangelelanga ukuvuna lapho angalimanga khona.

Sesisesigabeni esinzima lapho esinanzelela khona ukuthi sekunethezwana ngamagama asindayo, lapho amalunga omdeni ethukana langamagama aphethe amazwi okufa. UMpunzo nango esebiza uMadlimpisi ngelithi nguye owabulala uyise, okusobala kuye yikuthi sebezafuna lokuqedisa yena njengoba babulala uyise, sebezoqeda ngaye.

UMadlimpisi ufika ekucineni kokubekezela kwenhliziyo yakhe. Amazwi omntwana lo ayamcunula kakhulu engumuntu omdala. Simbona esehubela uMphunzo, embuzisisa ukuthi kambe uyamqedisisa sibili ukuthi yena ungubani ngempela. Ungabona umuntu esebuzisisa kanje kuyabe nje sekuphehlwa impi.

UMphunzo vele sezimisele ukulwa nango nje esevuthela ixhegu elinguMadlimpisi ngomcholanhlama esifubeni, ixhegu lenkosi lavele nje lagenquka ngesiphundu. Akalandaba lokuthi umuntu omdala sewele phansi sefuna ukuyamqedisa ngomphini wekhuba. ULomkhono wananzelela ukuthi umuntu omdala uzabulawa ngumfana, umntwana omzalayo.

ONkala sibabona bephuthuma bebamba umfana. Besalibele uMadlimpisi uvukela phezu komfana ngenduku, embiza ngelobuthakathi, avele nje ahle awohlekele phansi uMphunzo, uMadlimpisi ahle athi nyawo ngibeletha asuke ngesimnyama, ekhwaza ngelithi yikho kanye abekufuna.

Kucaca kukhulu osekubonwe nguNkala kanye loMkhono, uMphunzo edilikela phansi nje kwahle kwaba yikuphela kwakhe. Yabe isiyenzakele inhlekelele yendaba, insindabaphenduli yendaba. Yehlula uyise wabantwana esaphila waze wadlula emhlabeni kuthi lalabo abafisa ukuyixazulula labo behlelwe liyezi lokufa.

Pho izathiwani-ke indaba enje? Bazathini-ke abafowabo bakaMphunzo nxa sebesizwa ngodaba olunje? Kambe singathi imvelo yenze isinqumo esifaneleyo ngokuthatha uMphunzo obelekhanda elitshisayo yena vele engasiyo laNdlalifa yoqobo lapha ekhaya. Kambe ilifa lakoNdlovu lingabe selisele ezandleni ezifaneleyo njalo zingezimqoka na?

Isiphetho sogwalo-ke sisitshiya silemibuzo eminengi kakhulu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds