Ukuhluzwa kwengwalo

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo
Iyaqhubeka inkundla kaMadlimpisi lomfana olihlongandlebe, ongafuni kugotshwa. Umfana osebona uyise engulowo oqoqana labafowabo ukuze alwiswe ahluthunelwe ilifa alitshiyelwayo.

Sinanzelela ukuthi inkundla ayisaphathekanga kuhle silokwesabela ukuthi lalaba abanye abafana abayebizwa kusengenzeka ekufikeni kwabo bavele bacuphelane induku.

Isitsho sabadala sithi induku ayakhi muzi, siyananzelela isiqiniseko senkulumo le ukuthi kambe kuyini okungaphuma nxa kuhlalwa kuthukuzelwene induku emqubeni abantu besilwa.

Akulalutho oluphumayo njalo olwakhekayo nxa abantu behlala bengabalwayo.

Isiqokoqela yikuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ndawonye babonisane njalo ngokuqondileyo okwakha umuzi kubuye njalo kulondoloze ubuhlobo njengoba nje ubuhlobo vele bona abugezwa ngamanzi.

Siqala isihlokwana kusigaba sesithathu esithi sona “kasali ukukhuluma”.

Isihlokwana lesi-ke sisisa emzini kaLuphondo lapho esihlangana khona loPhehlani kanye loLuphondo labo kanye akade belokhu bedingwa ngamehlo abomvu, inkundla ibazingela ngelibomvu.
Abafana bahlezi bahlalele imbenge yotshwala.

Labo bobabili bahlezi nje kukhona okubadlayo njengoba uPhehlani ebalisa ngamazwi amhlukuluzayo athi wona “uyinja angafisi lokuyizwa ikhonkotha emzini wakhe”.

ULuphondo-ke laye njengomfowabo kadingisisi kumbe mhlawumbe acwayisise ngenkulumo le ngesisusa sayo esiqinisekileyo, ababili laba kusobala nje ukuthi baphehla impi.

Bayacacisa nje bebobabili ngelithi kuzabonakala-ke ukuthi njengoba bexotshiwe egumeni lapha bazakwenza njani, kuyini okuzalungiswa bona bengekho lapha sikhangelele ukuthi ngabe baveza inhliziyo yokubuyisana ngamasu athi kumele babuyele emzini kayise kuyelungiswa udaba lwabo ngokuthula.

Ngempela inotho iyawugabhela umcabango, umuntu afiphale ukunanzelela izinto eziqakathekileyo lapho esephandlwe yinotho.

Share This:

Sponsored Links