Ukuhluzwa kwengwalo

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani

Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Luyaqhubeka udaba lapho ludinga ukuxazululwa ngamadoda ehlangene. UMphunzo sephakathi kwenkundla yabadala kusuka nje kucace ukubana uMphunzo lo zimuka lomoya, umuntu omdala kamboni ngitsho ngelihlo.

Nangu lapha enkundleni yesithathu kusigaba sesibili esitsho nje ukubana mhlawumbe yona kanye inkundla le emlandelayo iluhlu lunye laboLuphondo izitha zakhe, abantu abafisa ukumbulala. 

Umbono wakhe umfitshane okwamagama ngoba kananzeleli labantu abame laye njalo befisa ukumncedisa ukumephula umthwalo osemahlombe akhe, yena akubonayo nje yikuthi usegonjolozelwe yizitha. 

UMadlimpisi uphatheka kubi kakhulu enhliziyweni yakhe ukuthi kambe indodana ayikhangela njengeyakhe imcabangela okubuhlungu kangaka, umcabango wokumbulala. Amazwi kaMphunzo wona nje jikelele ayethusa ukuthi awabeke phambi kwabantu abadala. “Ukwenza kwakho kuyasolisa”, la ngamazwi awaqondisa kuMadlimpisi ongaphambi kukayise. 

Isimanga ngaye yikuthi angazwisisi kumbe afise ukuzwisisa mhlawumbe ngokubuzisisa ukuthi kanti vele isisusa sodwetshu lesi sivelela ngaphi njalo sidalwa yini.

Isifundo esikhulu esidibana laso emdlalweni lapha, ngesithi bakhona abantu abangenela indaba zabantu bexabanisa abantu kumbe bexabanisa imideni ngezindaba abangazi ukuthi isisusa sazo vele siqalela ngaphi njalo silubhekise kuphi.

Lokhu sikunanzelela lapho uMphunzo esithi yena abamthandayo njalo abangalwi laye bayamtshela ukuthi uMadlimpisi lo uhlose ukumchithiza. Abakhulumi iqiniso lokuthi yena vele lapha ekhaya weza njani kodwa baqaga lokhu kanye okuvusa udwetshu phakathi komuzi.

Kuqakathekile-ke ukuthi empilweni umuntu ananzelele labo abasondela kuye besithi bayamsiza, bamsiza kangakanani, kuqiniseke kangakanani ukuthi bayamsiza ngoba ngokufiphala komqondo onanzelelayo umuntu ulakho ukuduhiswa.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds