Ukuhluzwa kwengwalo

30 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa Ngubani 

Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Siqhubeka ngogwalo lokwabiwa kwelifa lapho ebesekule ngxabangxoza phakathi komuzi, sekuze kwathi lalabo ababezophathisa ngomsebenzi wokubuyisa umufi bacina nje labo sebemadolonzima, ngenxa yabantwana abangela mbeko.

Izakhamizi lazo zathi nje zibona umhlolo ongaka ongakaze ubonwe muntu esigabeni zahle zabekelela ziqonda emizini yazo. Ngesiko lesiNdebele kwakuzila kakhulu ukuthi ngelanga kukhangelelwe umbuso abantu sebeqala ukulwa kukhangelelwe umsebenzi omkhulu kangaka.

UMadlempisi wazama ngamandla akhe wonke ukuthi alamule abafana ukuze kube lesizotha phakathi komuzi. UDumaza lapho esekhuzwa nguyisekazi kungathi kuyavuleka kancane ekhanda lakhe esebona nje laye iqiniso lento yonke loba nje wayengasoze enelise ukusala esidla ukudla konke okwakuphekiwe kanye lotshwala bonke obabugcwele izimbiza. 

Abanye abantu bavuleka ingqondo nxa sebebona iqiniso lento ebambekayo kanje kube-ke asechithekile awasabutheki abantu sebeziyele emizini yabo bathi bakoNdlovu salani lamabele enu.

Kunkundla yesithathu isigaba sesibili, kuthwa size empini. KukoMphunzo ngelanga elilandelayo sekuhlezi uMadlempisi, uNkala kanye loMpofu kucaca nje bahlulukelwe badidekile ukuthi udaba olungaka olusele lulenga emoyeni luphathwa njani.

UNkala wenza ubuntu waphenduka loba nje wayesuke izolo ehlambalazekile, wazizwa eyangekile kodwa-ke ngobuntu bakhe langesimilo sakhe waphenduka ngoba esazi ukuthi umsebenzi ababebhekane lawo wawumkhulu okwamagama, kwakudingeka baphenduke njalo bazohlanganisa amakhanda njengabantu abadala.

Yisifundo esikhulu esihlangana laso ukuthi akukhathalekile kungaliwa kuxatshanwe kangakanani nxa kukhona okumele kwenziwe akulahlwa mbeleko ngokufelwa, okumele kufezwe kungalani lomumo.

Share This:

Sponsored Links