Ukuhluzwa kwengwalo

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta
Umdlalo: Indlalifa ngubani
Owalotshwa ngu N.S Sigogo

Siqhubeka ngodaba lwethu lokwabiwa kwelifa oluyingxabangxoza njalo lube yinsindaba phendule. Phakathi kodaba lokwabiwa kwelifa sidibana lokuqhutshwa kwelifa lokubuyiswa komuntu ofileyo.

Sinanzelela indlela isiko leli eliqhutshwa ngenhlonipho kanye lobunono obukhulu, aliqhutshwa nje loba ngayiphi indlela kumbe loba ngubani nje. Kulapha esinanzelela khona ukungqikilana kwenkolo izolo lalamuhla. Nxa sikhangela impilo yalamuhla isiKhristu sesikhulele zonke ezinye inkolo lapho sikhangelisisa obekusenzakala kumbe obekuqhutshwa izolo.

Ngokunye njalo okuveza umehluko omkhulu phakathi kwempilo yezolo kanye lalamuhla.
Esinye isibonelo senkolelo sisibona lapho oMkhulumi beqhubeka ngengxoxo yalamajaha anganathisani amanzi ngenxa yelifa likayise. Uzwa igazi lakhe lihloba, lapho ecabanga ukuthi nguye owancedisa ukwabiwa kwelifa leli ukuthi mhlawumbe inkatho yayizalala ngaye. Besesephakathi kodaba lwabo duku duku uLuphondo kanye loMphunzo sebejamelene ngemva kwendlu.

Kusobala nje ukuthi abajamelananga ngobuhle. Kuyacaca ukuthi ababili laba sebefuna nje ukuvusa impi eyesabekayo. UMkhulumi kanye loNkala sebezama ukuphuthuma bayelamula ingakaze ilumathe loba nje uMkhulumi esehlulwa lunyawo. Bangabalingiswa abafisa ukulamula njalo bekhangelele ukuthula kungenjalo ngabe sibabona betshotshozela ngelithi baqedelane njengabantu asebelesikhathi bexukuxana ngodaba lwelifa lolu.

UMphunzo sefunga egomela ngelithi uPhehlani kwakungela nkomo ayezayinuka ngitsho nje ngamakhala akhe, wayengakuvuma na uPhehlani ukuzwa udaba olunje luvelela kumfowabo, ongumntwana njengaye lapho laye ezibona elelungelo eligcweleyo.

UPhehlane laye uthuka ngamagama akhuluma ngobuthakathi okugcwalisela kunkolo ebibusa empilweni yezolo. Abantu bebengethuki ngitsho lakancane ukubiza omunye umuntu ngelobuthakathi. Nxa siqathanisa lempilo yalamuhla esinanzelela khona ukuthi ukuvele nje umuntu alokothe ukuthi omunye ngumthakathi yijele engelamkhawulo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds