Ukuhluzwa kwengwalo

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani
Olwalotshwa ngu N S Sigogo
Ophezulu Stinta

Ngeviki edlulileyo kusigaba sesine besifunda ngesisusa sokuba uMphunzo kwavelela ngaphi ukuthi abe yindlalifa egumeni lakwabo. UMaSithole wayebuzisisa efisa ukuzwisisa ngesisusa lesi esasesidabule umdeni phakathi sehlukanisa lezihlobo.
Kulapho esisole khona ukusilela kwamasiko kanye lenkolo ekubambeni izinto ezithile. UMadlimpisi bakhulumisana ngendlalifa bebabili lomnewabo kungelafakazi ngitsho.

Njengoba omunye wayesedlule emhlabeni ngubani owayezafakaza ngodaba olukhulu kangaka. UMaSithole ke kazange alibale ubugxangu obungaka wamsola kakhulu uMadlimpisi ngelithi esala nje endlini yedwa ngelanga umkhuhlane usumubi wayesalela ukwenza ubugxangu obungaka obuzamhlekisa ngelizwe.

Okuyisimanga esikhulu emdlalweni lo yikuthi ubugxangu obukhona bunanzelelwa kakhulu ngabe sifazana. Mhlawumbe kuyinjongo yomlobi ukuthi aveze amakhono athile ebantwini besifazana labo ebebekhangelelwa phansi izinga labo lisemkulwini kuphela kungekho lapho abangadlulela khona. Yindlela yokufundisa ukuthi abesifazana kabaphiwe amathuba labo benelise ukuphosa awabo amazwi njalo babe yingxenye yezinqumo ezithathwa njalo zenziwe phakathi kwemideni.

UMadlimpisi uvele ahlube indlubu ekhasini, eyichaza bha indaba yokuthi uLuphondo lo okwakukhangelelwe ukuthi abeyindlalifa wayevele nje elizalibelethwe egumeni lapha.
Ukugaxwa kwakhe ubundlalifa babu zachithiza izinto ezinengi egumeni lapha kubuye njalo kuhlayazise umuzi ngendlela elihlazo eliphezulu. UMadlimpisi kulokusoleka kakhulu ngezinga lakhe lokucabanga kanye lokukhalipha ekubambeni izinto ezinzulu.

Yena wehluleka ukuthi ananzelele ukuthi umnewabo lo esaphila wehluleka ukuxazulula udaba olunzima esaphila njalo kunguye oleqiniso lakho, nango esethesa yena ubunzima laye ke ngokungahlakaniphi wavumela phezulu ukuthwala umthwalo ayengelasisusa lawo. Kwalula nje ukuthi adinge abathile babambisane umthwalo lo kumbe nje bathule ngawo labo baze badlule emhlabeni.

Share This:

Sponsored Links