Uncategorized

Ukuhluzwa kwengwalo

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani Olwalotshwa ngu N S Sigogo Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngomdlalo wethu lapho okulemibuzo eminengi kakhulu ngokwabiwa kwelifa. Sinanzelela isikhathi esinzima kakhulu lapho osekuhambe kwaphela khona inhlonipho ebantwaneni esikhangelele ukuthi kube yibo abagcina ubuntu behlonipha abantu abadala kodwa-ke konke lokhu kusuka kube yize ngenxa yokungaqhutshwa kohlelo ngemfanelo.

Abantwana bahlubukwa yibuntu babo emphakathini kanye lasesigabeni abaphila kuso kube nzima lokuthi bazakhuzwa ngobani ngaluphi uhlobo. Kulesifundo esikhulu njalo siyisixwayiso lasemphakathini ukuthi abantwana ngabesigaba lapho bephazama benyathela ngonyawo olungasilo kumele abantu esigabeni babambe ngesandla somzali bangazili kumbe labo bakhwezele umlilo ovele usulavuka.

Ngamafitshane nje abadala akumelanga babe yingxenye yokona kwabantwana ukuze kube lomkhandlo wokukhuzana. Lokhu sikunanzelela sisola isenzo sika Mnkandla sokungena kusivumelwano lomntwana bethengisela inqola ngenkomo zelifa lelo lifa eliyingxabano evuthayo.

Enkundleni yokuqala kusigaba sesine, emzini kaMadlimpisi, uMaSithole baxukuxa udaba lokuthi kanti vele yena uMadlimpisi lo wakuthatha ngaphi ukuthi ale aphawule ukuthi uMphunzo yindlalifa yalapha ekhaya.

UMaSithole umsola kakhulu ngelithi ingxabano yonke le ivelela ngakuye, nguye odale udwetshu lonke lolu ababephakathi kwalo abantwana sebeze behlephuna indlebe zabo dadewabo. Ngokokuqala ngqo uMadlimpisi elandisa ngokugcweleyo ukuthi kwenzakala njani ukuthi azithole esegaxe uMphunzo ngele ndlalifa.

UMadlimpisi uyamkhumbuza-ke uMaSithole ukuthi wananzelela na ukuthi ngelanga umkhuhlane usumubi umnewabo waxotsha abantu bonke phandle basala bobabili. Kulapho-ke ithumba elabhoboka khona, umnewabo wayidandulula indaba. Kubi-ke ngelokuthi kulo lonke udaba lolu kwakungela mfakazi, babe yibo bobabili nje zwi.

Share This:

Sponsored Links