Ukuhluzwa kwengwalo

22 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa ngubani

Olwalotshwa ngu N. S Sigogo

Ophezulu Stinta

NGEVIKI edluleyo besisenkundleni yethu yokuqala kusigaba sesine. Kulesisigaba sihlangane lendoda ehloniphekayo ngembono yayo kanye langamazwi ayo. Lokhu sikunanzelela ngendlela asola ngayo uMnkandla ngesenzo esingasihle esokuthengisela umntwana inqola ngenkomo zelifa laye akwazi mqotho ukuthi lilifa elingabiwanga ngendlela eqondileyo.

Sinanzelela-ke ukuthi ebantwini abadala lapha kulemihlobo etshiyeneyo lakhona, bakhona abakhulileyo ngezenzo kube khona njalo abanye abasadinga ukukhula. Ngaphezu kwakho konke lokhu bayahlonithswa bonke ngezinga elifanayo, kube yibo bodwa abaqondisana amaphutha kanye lezigwenxa.

Kusephakathi kokuhlafunwa udaba luka Mnkandla, kuthutsha umfana kaMphunzo, uMaSithole umqondisa kuyisemkhulu uMadlempisi loba nje kusobala ukuthi udokoza lwendaba ubeselubambile.

Lapho umfanyana esezile kuyisemkhulu sinanzelela indlela abantwana abebekhuliswa ngayo izolo bekuqakathekiswa inhlonipho kanye lembeko kuthi-ke umntwana azilahlekele yedwa ngokufuna kwakhe. UMadlempisi uyamqonqonsela umfana ukuthi nxa ethunyiwe kabohambisa udaba aluthunyiweyo kulowo omthumileyo hatshi kwezinye indawo, yindlela obekuqakathekiswa ngayo ukuthuma kanye lokuthunywa kwabantwana esintwini kungakaze kube lokuxubana kwamasiko.

Ugogo uMaSithole siyananzelela-ke ukuthi laye indaba uyazithanda okwamagama, wayekuthatha ngaphi ukuthi aqale abuze umfana udaba lonke olungaqondananga laye esazi mhlophe ukuthi wayethunywe kuMadlimpisi. Kukhulu ngale umfana sengathi wonile kanti laye isifuba usivule ngokuhlonipha ukuthi ubuzwe ngumuntu omdala.

Besikhona-ke isikhathi ebesibaphica abantwana, kumele ahloniphe esephula umthetho lezilayo kumele ahloniphe ngokugcina izilayo lenhlonipho, bakhule njalo-ke abantwana bayizolo. Bebengelalo ithuba lokuzilwela, bechasisa kabanzi kungavele kuthiwe uphambanisile yikho lokho kwakumele avume ukuphambanisa kwakhe, kwakuyingxenye yembeko.

Share This:

Sponsored Links