Ukuhluzwa kwengwalo

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

WANGITHEMBISA LAMI

I N MPOFU

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngesahluko sethu sesithupha lapho esihlangana khona lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama behlukunyezwa ngabaqhatshi babo, abelungu.

Sinanzelela ukuthi akukho okubi uMlahlwa ayekwenzile, wayelijaha nje elalingawuviki umsebenzi walo. Inkosikazi kaFred linina esilikhangela njengomzali okumele likhuze umfana walo, kodwa nxa sekunguye okhuthaza umntanakhe ukuthi atshaye isisebenzi kusuka kube lokhophe oluthile. Abazali babelungu yibo abahlanyela inhlanyelo engalunganga ebantwaneni babo.

UMlungwana lo wayesenza kubenzima ukusebenza kukaMlahlwa lapho esaqedisa ukuthwala inkuni zakhe, ngapha njalo sekumele agijime ayethengela umlungu lo igwayi, njalo indlela akhuluma ngayo ngeveza ukusweleka kwenhlonipho.

Umlungwana lo simbona ekhahlela uMlahlwa okukababhemi. Lapha-ke wayeseyinyathele emsileni, kwakungcono-ke lokuthi ngabe waziqalela isilwane kulokuqala uMlahlwa. Wavele nje wamuthi ngqu ngekhanda amazinyo ahle awohloka, wagxoba langezinyo sephakathi kwentukuthelo emangalisayo.

UMlahlwa watshaya ingane yomlungu okwenza yacina isiyisilima, siyequnywa lesandla esibhedlela. Kulapha esinanzelela khona ulaka lukaMlahlwa wayethi lapho esecaphukile wayetshayela ukubulala.

Share This:

Sponsored Links