Ukuhluzwa kwengwalo

15 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa ngubani, Olwalotshwa ngu N. S Sigogo

Ophezulu Stinta

ISiqhubeka ngomdlalo wethu oyinkemenkeme yendaba. Siphakathi kwenkundla yokuqala isigaba sesithathu. ULomkhono sehambe lendlebe kaMachibini koNkala, kanye loLuphondo.

UNkala lo kusobala laye ukuthi uvumelana loLomkhono. Mhlawumbe indaba isobala isegcekeni ukuthi abafana bangabe bebe lokuyekethekisa thize, kodwa ke babe lawona amandla okwaba ilifa likayise na ngokufaneleyo.

Labo kuyisifiso sabo ukuthi ngabe ilifa likayise lawela ezandleni zabo ngokufaneleyo. Iphutha lomzali yilo eselibadlisa imbuya ngoluthi.
Mina ngize batshela Nkala ukuthi iganyana selingenile ekhaya, ngakho:

“Bangalalisa amehlo bathi amadlozi azabalwela bona belele,amadlozi lawo azazilalela.

Lapho ke uMphunzo uzalemuka yonke imphahla kaMhlolo lisale selisidla udaka.

Ngamazwi kaLomkhono la angaphezulu, nxa siwacubungula sibeka khatshana ikhanda lakhe elivuthayo ngamazwi aqotho, athwele iqiniso, kodwa ke umnkatsho wendaba ke yiwo ongelula ukuxazulula inkeme nkeme yendaba ababhekene layo, abayidalelwa nguyise owakhetha ukuvala imlomo yomphakathi wathengisa ngegazi lakhe.

ULuphondo kanye loPhehlani bavela nje batshonisa amakhanda phansi okofudu kusobala nje ukuthi bayifunda ivaliwe.

Singena inkundla yokuqala isigaba sesine, singena emzini kaMadlempisi lapho esimthola ephakathi kokudla amathambo engqondo ngodaba olumdidayo. Uphakathi kokusola uMnkandla indoda eyathengisela uMphunzo inqola.

UMnkandla lo ngumuntu omdala njalo ololwazi olubanzi ngenhlelo zesintu, kuyamkhathaza ke uMadlimpisi ukuthi wazamukela njani ezazi sobala ukuthi ngezelifa, lelifa lelo elingaqhutshwanga ngendlela eqondileyo.

Okusuka kwenze udaba lolu lube nzima ngamandla inkomo zikamufi lezi zazingakalungiswa lakulungiswa, kodwa yena wazamukela, mhlawumbe laye ngenhliziyo yobugovu esebona inotho kwakuzamphuzela ukulinda ukuqhutshwa kwesiko.

Share This:

Sponsored Links