Ukuhluzwa kwengwalo

01 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa Ngubani
Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Ngeviki edluleyo sitshiye kuthunqa uthuli emzini wakoNkala lapho esikhangelele ukuthi labo abaseleyo kube yibo njalo abaletha ukuthula phakathi kweguma labo bavusa olunye udwetshu.

Isifundo esikhulu besiyikuthi lapho umuntu ezibona elohlupho kumbe kungelakuzwanana phakathi kwakhe lomuntu omdala omncinyane akumelanga amelane lomuntu ophambi kwakhe ngeminyaka kuze kufike esigabeni sokubekana izandla.

UMachibini kanye loMkhono banephuzana ngenhlamba ezinzima besehluleka ukuhlonipha umphakathi ongaba ngabafowabo. UMphunzo uyakhwezela ukuba udadewabo akhame isalukazi esinguyisekazi, endimeni yokuthi yena abengokhuzayo.

ULomkhono uluma indlebe kaMachibini ayijuqule ngamazinyo okuyinto engajwayelekanga esintwini sengathi ngumhlolo omkhulu phakathi komuzi. Sekudingwa lesiqu sendlebe esilunyiweyo esingasabonakali ndawo okwenza kube yinkalakatha yesimanga phakathi kwalelikhaya.

Kuyadidizelwa lapha ekhaya bezama ukuthoba indlebe kaMachibini ukuze kume legazi lelo elaselimpompoza endlebeni. Esikunanzelelayo kulesi sigaba yikusilela kolwazi ngezempilakahle. Bonke abantu abalapha kakho loyedwa ofikelwa ngumcabango wokugijimisela uMachibini esibhedlela kumbe ekilinika lapho ayengathola khona usizo oluqondileyo kukhangelwa izinga lokulimala kwakhe.

Ngulo lalowo ubuya lowakhe umcabango ngalokho acabanga ukuthi kungabalusizo nangu omunye esefuna lokufaka ubulongwe esilondeni okwakuzakwenza ubuhlungu lobu bubuye ngamandla sekuvuthwe lenxeba lelo. Bonke ngokudideka ngesenzo asebengene phakathi kwaso baze bengasaboni ukuthi okuphakathi kwenkezo kuyini nampo sebethela utshwala phakathi kwendlebe kaMachibini.

Mhlawumbe lesi sigaba bekuyi leso sikhathi lapho imfundo ibisekude labanengi, kusilela ulwazi oluthile ngezinto ezinengi. Sivulwa amehlo ngesehlakalo sokulimala kukaMachibini, impucuko ibisekude labanengi njalo lemfundo ibingekho, langendlela esinanzelela ukuqhutshwa kanye lokudlaliswa kwelifa okwakusenziwa yindodana yalapha ekhaya.

Share This:

Sponsored Links