Ukuhluzwa kwengwalo

24 Nov, 2022 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa Ngubani, Olwalotshwa ngu N S Sigogo

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngomdlalo wethu lapho ngeviki edluleyo sitshiye sekuvutha njalo impi entsha uMachibini sevukela uyisekazi wakhe eseganga.

Kungathi nje lapha ekhaya akula kuthula ngitsho lakancane. Izimpi zomdeni ziquphuka nxa zonke, akekho loyedwa ongenelisa ukubhula umlilo nxa izinto ziqhubeka ngaloluhlobo phakathi kweguma.

Udwetshu lonke lolu lubangelwa yindaba yelifa, elingaqondakaliyo, njalo lingaqhutshwanga ngendlela esobala emdenini.

Kuyisifundo esikhulu esisinanzelelayo njalo sidluliselwa ebazalini kanye lasebantwini abadala ukuthi udaba olufana lalolu nxa lungazange luqhutshwe ngendlela eqondileyo abaseleyo phakathi kweguma abakwazi ukuhlalisana ngokuthula njalo behleli ndawonye njengabantu banye  kukanti injongo yomdeni ngeyokuhlalisana ndawonye.

“Wothi kle nxa ulenkani, Ngikuvale indletshana lezi ngempama.” La ngamazwi atshwaqisa umzimba akhulunywa nguMachibini ewabhekise kuyisekazi, ophambi kwakhe langeminyaka yokuzalwa.

Ngamazwi aveza ukuthi inhlonipho kayikaze nje langelinye ilanga ithi qoki lapha kuMachibini, ngokufanayo nxa esezimisele ukufaka isandla umuntu ophambi kwakhe kusobala nje ukuthi wedlula zisengwa, kalisekho ithemba lokuthi angaba ngowesifazana ozibuthileyo.

Alubana wayenanzelela ukuthi kaphathekanga kuhle ngamagama kayisekazi ngabe wadlulisa ubuhlungu lobu mhlawumbe kubafowabo kumbe nje komunye umuntu omdala ukuze kuxoxiswane loyisekazi hatshi ukuthi yena kube nguye osezigoqela uyisekazi sengomfundisa ukukhuluma.

Kusobala njalo ukuthi kukhulu uyisekazi ayekwazi ngokuhamba kwakhe ezala inkomponi zonke ezibalwayo zingaka.

Dukuduku kuphakama uthuli lwempi, kuphoswana ngamagama asindayo inhlamba ezinzima. UDumaza ebona ukuthi phakathi kwalaba ababili akusela lutho oluhle uxwayisa uMphunzo ukuthi abalamule kodwa laye ngendlela ayiyo eyokuswela ubuntu, uphendula ngelithi kabayekelwe bazwane amandla.

Kanti pho emzini wakoNkala ngubani ozakhuza, ngubani ozawuqoqa njalo umdeni lo nxa kunje?

Share This:

Sponsored Links