Ukuhluzwa kwengwalo

29 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa lami
Olwalotshwa ngu I N Mpofu

Lapho sesifika emaphethelweni ogwalo lwethu, sinanzelela isiphetho sogwalo Wangithembisa lami.
Amazwi la ayisifungo sesethembiso uMlahlwa, sengathi wayegwaba ngawo njalo kuyiwo ayemnika igunya lokuzingela uSolakele lasemendweni wakhe.

Sinanzelela ukuqakatheka kokugcinwa kwesithembiso ukuthi leyo akusilutho nje lokudlalwa ngalo, lowo osethe wasenza wakhupha amazwi esethembiso kumele asigcine kuze kube semaphethelweni.

Isiphetho sogwalo lolu sibuhlungu okwamagama lapho kucina sekuchitheka igazi, abantu besifa kabuhlungu, lengalo yomthetho isithatha uhlangothi lwayo.

Ofunda ugwalo ubengakhangelela mhlawumbe ukuxolelana lokwamukelwa komumo njengoba unjalo, kodwa ke akuhambi ngaleyo ndlela abalingiswa abayibo abamqoka balakho abakukhangeleleyo njengalokho abebekulindile okwebanga elide empilweni zabo.

Lokhu ke kutshengisa kubuye kugcizelele amandla amazwi ethu empilweni siqondiswa ngamazwi abalingiswa abamqoka. Umlobi wogwalo uyabatshabalalisa abalingiswa bonke abaphatheka kulesi sithembiso kuvele kuphele lalawo mazwi sengathi kumele bahambe lomlandu wabo

njengokuvumelana kwabo bobabili kungabi lozasala echasisa, kumbe ezama ukuchasisela abangela kwenza lesithembiso, ngoba indaba kaSolakele yayivele iyinsuma nsumane yona ngokwayo.

Share This:

Sponsored Links