Ukuhluzwa kwengwalo

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

SIQHUBEKA ngemibhalo yethu engalotshwanga, esizakhangela khona izibongo zamakhosi. Izolo amakhosi bekuyiwo abambe intambo zombuso wesizalwane sabaNsundu.

Ngokuqakatheka kwawo njalo amakhosi, kwakuqakathekile ukuthi ahlonitshwe njalo kuyilawo ayesesatshwa okwamagama, okungangokuthi umuntukazana wayengakhangelelwanga ukuthi aqonde inkosi nje mahlayana kungakhathalekile ukuthi kuyini ayekucela kumbe ayefisa ukukukhuluma lenkosi, umphakathi-ke lawo ngokufanayo wawungavunyelwanga ukukhuluma loba yini phambi kwenkosi.

Kulapho-ke okwaba khona lomsebenzi omkhulu owawubhekane lezimbongi okuyizo ezazihaya amakhosi ngakho konke ababefisa ukukukhuluma, kumbe ukudlulisa umbiko thize. Yiwo umsebenzi omqoka lo owezibongo zamakhosi.

Izikhalazo, inhlupheko kanye lezicelo zabantu kwaku phuma kizo njalo izibongo zamakhosi, kwakuthi lalapho abantu belensolo thile ngenkosi yabo, kwakucelwa yona njalo imbongi kube yiyo edlulisa umlayezelo, umnkantsho wendaba uqukethwe yizo izibongo zamakhosi.

Kuzo izibongo zamakhosi njalo kulapho esinanzelela khona ngempilo kanye langokuziphatha kwenkosi ethile, imbali yamaNdebele ngenye njalo esihlangana layo kakhulu kuzo izibongo zamakhosi lezi. Izibongo zamakhosi zaziyindlela eqakatheke okwamagama, eyayibuthanisa abantu bosendo lwabansundu ngendlela ezitshiyeneyo esizaxoxa ngazo ngokuqhubeka kwesikhathi.

Share This:

Sponsored Links