Ukuhluzwa kwengwalo

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa Lami olwalotshwa ngu I.N Mpofu

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu.

Siyafunda ngobubi bokugcina imfihlo phakathi kwabantu abathetheneyo.

imfihlo

Aluba uSolakele waqunga isibindi wazisa uNyembezi ukuthi yena wayeke wathandana loMlahlwa kwakuzamsiza kakhulu ebunzimeni adlula kibo.

UNyembezi laye njengendoda wayezaphuma lamaqhinga okumsiza umkakhe ngemva kokukhulumisana njalo bazwisisane ngodaba lokuthi lobu kwakuyibudlelwano obenzakala phambilini le.

Kodwa-ke obekungenza izinto zibelula uSolakele kwakumele achazele uNyembezi lapho ayevela khona, ngokuthandana kwakhe loMlahlwa engakaze azibophele kuNyembezi.

Bendawonye babengazwisisana ukuthi ludaba ababengaluphatha njani lolu, ukuze kungabi lengxabangxoza, loba njalo uNyembezi laye wayengabona kungafanelanga ukuthi aqhubekele phambili ngokuzibika emuntwini owayebophe isinqumo lomunye umuntu loba wayesenyamalele.

Ukuba lendlela zokukhulumisana bobabili kungela kufihlelana kwakuzavikwa ingozi ezithile.

Esinye njalo isifundo esimqoka ngesithi, okulempondo akufihlwa emgodleni.

USolakele ngomcabango omfitshane, wethuselwa nguMlahlwa wavuma ukwenza into yonke ayeyethuselwa nguMlahlwa engananzeleli engaboni njalo ukuthi konke kwakungumjibila.

Share This:

Sponsored Links