Ukuhluzwa kwengwalo

23 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa lami olwalotshwa ngu I. N Mpofu
Ngeviki edlulileyo siluphethile ugwalo lwethu lapho esitshiye khona ingalo yomthetho isinquma izehlakalo ezithile.

Ekucineni, kumbe emaphethelweni ogwalo sinanzelela ukuthi izenzo zonke zilesigwebo esemvelo kumbe esengalo yomthetho.

Izenzo ezithile kanye lokuziphatha kufika emaphethelweni kube nje sengathi yisigwebo, okuyisifundo esikhulu kobalayo ukuthi ukungaziphathi kuhle kanye lobudlwangu dlwangu kulesiphetho esibuhlungu.

Lokhu sikunanzelela kuqembu likaMlahlwa elalingathi liphethe umhlaba lingqwela esigabeni lingathintwa.

Ekucineni kuyini okwenzakalayo, lithintitheka liphele duuu njengamahlamvu omileyo.

amahlamvu omileyo

UPhawundi ubolela ejele ngemva kokubulala uSayini obeyingxenye yakhe behamba ndawonye begila imkhuba, beyizigebengu zokucina, bayavukelana okotshwala buvuka esiswini.

UMlahlwa inkosi yabo ubulawa nguNyembezi ephindisela ukubulawelwa inkosikazi yakhe.

UNyembezi laye ke  umthetho awumgezi ngelokuthi ubezilwela, isifundo esikhulu yikuthi abantu kumbe umphakathi ungabothatha umthetho uwufake ezandleni zabo, kungakhathalekile ubuhlungu umuntu adlula phakathi kwabo.

Amantombazana ke lawo athola isifundo esikhulu kakhulu ekuqomeni lapha kanye lezithembiso abahamba bezenza emajaheni ngesikhathi bevalwe luthando.

Kuyingozi enkulu kakhulu ukuthatha izinqumo ezinkulu njengokuzibophelela ejaheni kungela siqiniseko sokuthi ubudlelwano bakhona buya phambili kumbe emuva.

Lapho esibona khona uSolakele esexakekile okuze kucina kumbulalisa.

Share This:

Sponsored Links