Ukuhluzwa kwengwalo

09 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa olwalotshwa ngu I.N Mpofu
Ngeviki edlulileyo sitshiye uyise kaNyembezi elesithuli, ethithibele ngamazwi ayekhulunywa ngumntanakhe.

Wayengakholwa ukuthi ngempela umntanakhe wayechithe igazi okwangempela.

 

 

Indlela uyise kaNyembezi amangala ngayo iyachaza njalo ukuthi ngempela ayisiyo imfundiso ayeyihlanyele emntwaneni wakhe.

Wayengumzali owayelobuntu, engafundisi ngempindiselo kungakhathalekile ubuhlungu obehlileyo.

Uyise kaNyembezi wayehluke kakhulu kumalumakhe owayevume lokuphelekezela umzukulu wakhe ukuyazingela uMlahlwa.

Lapha kulesifundo esimqoka ngempela, mayelana lempilo.

Siyafunda ukuthi umuntu olimeleyo, kumbe ophambaniseke kakhulu empilweni izikhathi ezinengi akenelisi ukuzicabangela ngendlela eqondileyo.

Izikhathi ezinengi imicabango yakhe iholwa yibuhlungu benhliziyo kanye lemizwa yobuhlungu njalo okuyingozi emangalisayo.

Abaseduze lomuntu onjalo kudingakala bahlale laye becwayisisa ngemicabango yakhe ukuze bamqondise lase maqhingeni ayabe esewacabangile.

Kuhle njalo aboniswe ngamanyathelo amsulwa angawathabatha empilweni, aboniswe lalapho okulobungozi thile.

Umuntu osebuhlungwini uyafiphala emcabangweni njengalokho esikubona kusenzakala kuNyembezi.

Umalumakhe wasilela ukunanzelela ukuthi umzukulu wakhe wayedinga usizo olungadingi kuphindisela ngitsho.

Share This:

Sponsored Links