Ukuhluzwa kwengwalo

06 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo wangithembisa lami: I N Mpofu.

Ngeviki edlulileyo sitshiye uNyembezi esebambe umkhondo othile, uvelela kumnawakhe uSonile, onguye owabona isigebengu esake saxoxa loMaNdlovu, umuntu nje owayesesabisa ngokumkhangela ngelihlo.

UNyembezi wazulisa umqondo wakhe indawana yonke, edobha elahla okutshiyeneyo, waze wahlanganisa nje ukuthi uMlahlwa lo wayevele ehlose ukubulala yena wathi ke ngengqondo yokukhawulisa wasebulala intokozo yakhe enguSolakele.

Wathi nje lothu waqonda endlini lapho okwakuloyise khona kanye lomalumakhe, wafika wacela ukubona ingqamu eyiyo eyabulala umkakhe, wayibamba wayibuka wayithuka kodwa wabuye njalo wazikhuza esithi ingqamu ayilacala, kodwa icala likulowo owaphatha ingqamu ngenhloso yokubulala.

Wafunga wagomela, wawakhupha wonke amazwi abuhlungu enhlizyweni yakhe, esithi nxa kufiwa kuzamele kufiwe, uyabe ephilelani yena wacitshelwa liluba lakhe. UNyembezi wayesezimisele ukuphindisela engasela xolo.

UNyembezi wahlala maqondana lomalumakhe, khonapho nje kwangena uMaNcube eselethe ukudla. UNyembezi wayecine ukudla eBhostiki, inhliziyo imnyama tshu, wananzelela ukuthi amandla wayewadinga kakhulu, wayibamba inhliziyo yakhe wadla kakhulu, ngoba enanzelela ukuthi amandla wayewadinga kakhulu.

Share This:

Sponsored Links