Ukuhluzwa kwengwalo

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta, Ugwalo: Emfuleni wezinyembezi olwalotshwa ngu Ezekiel S .Hleza

Ngeviki edlulileyo sitshiye indaba zisitsha emsakazweni wendaba lapho umsakazi ebebika ukuthi abantwana bomhlabathi basebesukumile bathwala izikhali bahlasela ibhunu lapho, beqothula bengadlali.

Amajaha kanye lamantombazana babenxuswa ngephimbo eliphezulu ukubana babuye begijima ngamandla wonke bezothatha munye ngamunye owakhe umbhombho, kungenwe eguswini kuyiwe hlasela amabhunu. Umsakazi owayememezela waqinisa elithi amajaha lezintombi kabatshiye imisebenzi yamabhunu bayelwela inkululeko yabo, wayebakhuthaza ngitsho lokutshiya isikolo kuyedingwa inkululeko yelizwe.

Owayememezela wayevele elenhloso, wabalisa yonke imihlobo yemibhobho nje kanye lokuthi yona ibekelwe bona abantwana beZimbabwe kababuye ngobunengi babo.Kusobala, ikusasa yomntwana yayisiphethwe yingalo yombhobho. Wawucitsha umsakazo uPhathisani, wabuza ke osowabo ukuthi babecabangani ke ngemva kwamazwi angaka.

Amajaha la abetha ingungwana wodwa abanye besithi kakuqhutshekwe ngesikolo abanye njalo bethi lokho kuzakwenzeka kanjani ukuthi bafunde babuye njalo babe yizigqili zamabhunu. Ekucineni kwakho konke bavumelana ngelithi kwakumele babeke phansi ingwalo bayephakamisa imibhobho balwele inkululeko.

Okwasekumqoka ke lapha yikuthi udaba lolu lugcinwe luyimfihlo kungabikhona owayezathi vu loba nje kubani, izikolo zizovulwa nje ngoLwesine bona basebelomunye umqondo.

Kwathi ke ngoLwesithathu ntambama uDelimpilo wabona udadewabo endlini yokufundela wabona kungcono ukuthi amqonde amethulele udaba olwalusinda isifuba sakhe kangaka.

Wamazisa ngokuqakatheka bobuhlobo phakathi kwabo njengoba balala esiswini sinye nje. Kwakungamazwi abuhlungu amnetha ngawo awokuzomvalelisa lokuthi njengodadewabo wayecela ukuthi ayemvalelisela kunina loyise njalo abazise ukuthi yena wayesehambile.

Umbuzo kaSinqobile wawusithi wona, wayesiya ngaphi?. Wamazisa ukuthi yena wayesekhethe ukulandela umnewabo uDingilizwe.

Wakhuluma amazwi ahlaba ngaphakathi ukuthi kambe umntaka yise kungaba nguye okuthiwa wonani okumele azule yedwa ezulela ilizwe laye waze wahlengezela inyembezi ngamazwi ayesinda laye umnikazi wawo.

USinqobizizwe laye waphendula ngamazwi abuhlungu ngelithi evele engumntanomyanga wayengena ngaphi ekulweleni ilizwe lombuso walumhlaba.

UDelimpilo kwasekungathi kukhulu okwakumbila ngaphakathi simuzwa esithi kudadewabo yena nje kabonge kuphela ukuthi umazisile njalo kadingi ngitsho lombono wakhe kulokho.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds