Ukuhluzwa kwengwalo

06 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ugwalo: Emfuleni wezinyembezi olwalotshwa ngu Ezekiel S K Hleza

SESIPHETHA isahluko sesithathu. Sinanzelela isehlakalo esithile lapha ngesikhathi imdeni yomibili izizwa idabuke phakathi, kusinda lasemibilini ngesikhathi sokumele behlukane, abaya ngekhaya babuyele ngekhaya abasala lapha ejele besale.

UMalandu ukhuluma amazwi athinta kakhulu, ubiza umntanakhe uDelimpilo ngelithi akakamkhangele asuthise nje amehlo akhe. UDelimpilo layeke uyakwenza lokho, ubona usizi lodwa olubhalwe ebusweni bukayise.

Umbuzo omkhulu ngothi, yini le engaka eyenza uMalandu athi ingane yakhe kayimkhangele ukuze asuthiseke emoyeni wakhe,kuyini ayefuna ukusuthiseka ngakho kungabe kwakuyikwehlukana kwabo na, kungabe kwakukhona ayekuzwa emoyeni wakhe kumbe ayekucabanga.

Isimanga esikhulu ngesithi uMaMoyo laye wayesibukele lesi isimanga  njalo samethusa okwamagama, lovalo lwamtshaya lwamquma.Babuyela ke emakhaya bengazange bahlangane lohlupho ngitsho.

Siqala isahluko sesine. Lapha ke sezitshovile insuku abantwana besikolo belungiselela ukuvula izikolo, lwaze lwafika usuku oluyisithutha. UDelimpilo laye esefikile esikolweni njengabanye abantwana bayaxoxa ke ngabakukholisileyo ngekhefu.

Sinanzelela okuthile ngesimilo sakhe lapho osowabo bedlisela ngabakwenza ngekhefu, yena uyazigeza ngelithi kakafiki esigabeni sokudlala lamantombazana,njengoba nje vele esathengelwa konke akudingayo, ekuthengelwa ngabazali.

Asizwa lutho oluvelayo ngoDingimpilo kukhangelwa ukudlala lamantombazana ngendlela osowabo abakubeka ngayo, ngumntwana osazihloniphayo njalo owaziyo lapho asuka khona.Loba osowabo abanjengabo Phathisani bezithi bona vele baphilela amankazana.

Phakathi kwengxoxo zalaba bantwana kuthutsha olunye udaba kuthwa amateroristi ayesengenile kwelase Wankie, baqinisa leli abamhlophe basebephelile, hatshi udaba lwamanga.

Bathi ingane yebhunu yayilila umkhosi iyowela okwamagama .Sihlangana lenhlansi yenkolelo lapha umfana uPhathisani esithi amateroristi ayaphenduka abe yiloba yini ,loba isigodo okuthi lalowo owayefisa ukubadubula wayevela nje akhe phansi,bakholelwa kwelithi amateroristi wona vele awadutshulwa ngitsho langohlamvu,imzimba yabo yayingangeni hlamvu lombhobho.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds