Ukuhluzwa kwengwalo

30 May, 2024 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ugwalo: Umfuleni wezinyembezi

Siqhubeka logwalo lwethu lapho esatshiya khona imuli ezimbili sezifikile ejele yaseWha Wha lapho ke labo abifika bakhangelwa ngelihlo lokhozi. Kuthi ngemva kwesikhathi, abengalo yomthetho sebesuthisekile ngemibuzoyabo bayikhulule imuli iyobona abazwana babo. 

OMalandu lapho bebona umdeni bayehluleka ukuzibamba, loba kungathwa inyembezi zendoda ziwela esifubeni, kwakungasiso isikhathi esilula phakathi kwamadoda la womabili. Amakhosikazi lawo abonakala esehlisa inyembezi kukhwela isilokazana, kwakungani konke nje liphupho elibuhlungu, iphupho elingajayelekanga.

Unogada owayebalindile sengathi wayethiye lendlebe ukuzwa konke abakukhulumayo ukuze umjibila uhle vele ubabambe kusatshisa. Kwakungelula ke ukuthi baxoxe ezinye inkulumo ngitsho nje lokubuza eminye imibuzo.

Kwaze kwathi nje ngokuhanjelwa ngumusa weNkosi, owayebalindile wasuka ngesimnyama kubo ngemva komsindo wento eyadubuka ngendlela emangalisayo kodwa kusobala nje ukuthi kwakuyinto elobungozi. 

Kulapho ke okwavuleka ithuba khona lokuthi bavule imfihlo zonke lakho konke nje okwakungaphakathi kwabo.

Amadoda la ayelalo ithemba, ayelalo ilizwi lenduduzo loba babephakathi komumo lo obuhlungu kangaka. Basesazi ukuthi abafowabo abahlalanga phansi babelwela inkululeko yabantu abansundu. Kwakukhona kusithi dlwee ukuthi kwakulendaba esegudwini lapho okwakukhulunywa khona ngomfana kaMakhonjwa owayebulewe.

UMakhonjwa kungumlungu owayengusomabhizimusi, izakhamuzi zona ke zazilemibuzo eminengi ngokufa lokhu njengoba ingxoxo yayiqhubeka emavinkilini sekungamahemu hemu. Isimanga ke kwakuyithi abasejele bona babesizwa ngobani indaba ezifana lalezi. Yisifundo esikhulu esisinanzelelayo esithi indaba azilali phansi. Babefunga begomela ukuthi loba sekutheni ilizwe labo lizabuya kuphela emandleni abansundu.

Saphela ke leso sikhatshana ababesiphiwe kwasekumele imdeni yehlukane. Kulapho khona esibona khona indikimba yothando lomdeni luvela lumqoka.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds